Jste zde

3. výzva

"Metrologie pro podporu a rozvoj nových technologií", "Metrologie pro redefinici jednotek SI" a "Metrologie pro oblast zdravotní péče" 

V roce 2011 proběhla 3. výzva projektu EMRP v oblasti "Metrologie pro redefinici jednotek SI", "Metrologie pro podporu a rozvoj nových technologií" a "Metrologie pro oblast zdravotní péče".

Program "Metrologie pro nové technologie" je zejména zaměřen na interdisciplinární problematiku, jako jsou nanotechnologie, nové materiály, bepečnost, biotechnologie, matematika a ICT v metrologii, ve kterých v mnoha případech dosud neexistují podpůrné metrologické nástroje a metody. Pro oblast nových technologií bylo finálně navrženo 14 projektů,  nichž pro EMRP "Nové technologie" bylo schváleno následujících 9 projektů (z toho 7 s účastí ČMI): 

 1. Metrologická charakteristika strukturovaných nanosoučástek
 2. Metrologie pro oblast Ramanovy spektroskopie
 3. Chemická a optická charakteristika nanomateriálů v biologických systémech
 4. Nové matematické a statistické přístupy k vyhodnocení nejistot
 5. Zabezpečení metrologické návaznosti při měření elektromechanických vlastností nano-materiálů
 6. Návaznost pro výpočetně náročné měření
 7. Mikrovlnná a terahertzová metrologie pro bezpečnostní aplikace
 8. Metrologie s/pro NEMS
 9. Metrologie elektro-tepelné vazby pro technologii nových funkčních materiálů

Program "Metrologie pro redefinici jednotek SI" je zaměřen na implementaci redefinice jednotek a praktickou realizaci základních jednotek SI a dotčených vedlejších jednotek. Finálně bylo schváleno pouze 10 projektů (z toho 4 s účastí ČMI a 1 s účastí přidružené laboratoře UFE):

 1. Zavedení nové definice jednotky kalvin
 2. Přesné časové a frekvenční porovnání prostřednictvím optických telekomunikačních sítí
 3. Realizace očekávané definice kilogramu - řešení nesrovnalostí
 4. Vysoce přesné optické hodiny se zachycenými ionty
 5. Vývoj praktických metod pro přenos jednotky hmotnosti z nového kilogramu
 6. Biologické významné veličiny v radiometrii
 7. Kvantový ampér: realizace jednotky ampér
 8. Návaznost sub-nanometrových délkových měření
 9. Primární standardy složitých prvků
 10. Nové metody pro přenos jednotky teploty

Hlavním cílem programu "Metrologie pro zdraví" je podpořit pomocí metrologického výzkumu a vývoje spolehlivost a efektivní využití diagnostických a terapeutických metod a vyvinout nové technologie pro zlepšení zdravotní péče a ochrany pacientů. V tomto programu bylo schváleno 11 projektů (z toho 3 s účastí ČMI):

 1. Metrologie pro univerzální simulátor ucha a vnímání neslyšitelného zvuku
 2. Metrologická charakteristika mikrováčků tělních tekutin jako neinvazivní diagnostické biomarkery
 3. Metrologie pro léčebný ultrazvuk
 4. Metrologická charakteristika biomolekulárního rozhraní pro diagnostické přístroje
 5. Metrologie metalloproteinů
 6. Metrologie v oblasti nové generace norem bezpečnosti a zařízení v MRI
 7. Metrologie dávkování léčiv
 8. Metrologie monitorování infekčních nemocí, antimikrobiální resistence a škodlivých mikroorganismů
 9. Metrologie ionizujícího záření pro radioterapii využívající komplexní ozařovací pole
 10. Metrologie v oblasti biomolekulárního původu nemocí
 11. Metrologie pro molekulární radioterapii

Celkově je ČR v EMRP "Metrologie pro nové technologie", "redefinice jednotek SI" a "metrologie pro zdraví" zapojena v 15 projektech, které budou řešeny v průběhu let 2012 - 2016. 

Informace EURAMET o třetí výzvě