Jste zde

Návaznost pro výpočetně náročné měření

Návaznost pro výpočetně náročné měření

Traceability for computationally-intensive metrology (NEW06 - TraCIM)

Jakékoliv měření lze rozdělit na dvě části: První je sběr dat – vlastní fyzické měření za použití čidel přístrojů, druhou částí je vyhodnocení. Pro vyhodnocení se vytváří software, využívá se výpočetní techniky. Právě touto druhou částí se bude zabývat projekt. Jde o ověření výpočetních postupů, validaci metod a software. Ve vlastním názvu je zdůrazněna nutnost návaznosti (vysledovatelnosti) postupů vyhodnocení měření tak, jak je nutná návaznost přístrojů na přístroje přesnější. V projektu budou vytipovány klíčové aplikace na základě zákaznických vstupů, budou vyvinuta a ověřena referenční data a numerické artefakty přiřazené k výpočetním úlohám, budou vyvinuta a ověřena kritéria k zohlednění technických parametrů software (např. numerická přesnost), bude vyvinuta infrastruktura k provádění validace software a pro „numerickou kalibraci“, bude vytvořena síť mezi národními metrologickými instituty, kde bude zajištěna výměna dat, vč. automatické certifikace se zajištěním bezpečnosti a dalších zákonně obchodních aspektů.

Koordinátorem projektu je NPL, partneři: PTB, INRIM, VSL, ČMI zastoupené doc. Ing. Vítem Zeleným, CSc., vzeleny@cmi.cz a dále univerzity: UM-Maribor, University of Huddersfield, Westsaechische Hochschule Zwickau, (na projektu participují výrobci souřadnicových strojů Mitutoyo, Werth, Zeiss).

Webové stránky projektu