Jste zde

Metrologie pro molekulární radioterapii

Metrologie pro molekulární radioterapii

Metrology for molecular radiotherapy (HLT11 - MetroMRT)

Se vznikem nových terapeutických radiofarmak získává na důležitosti molekulární radioterapie MRT jako jeden z možných způsobů léčby rakoviny. V současné době se výše radioaktivity podává na základě nominální hodnoty aktivity nebo hmotnosti pacienta, aniž by byla známa dávku, kterou kritická tkáně pacienta obdrží. To i přes skutečnost, že léčebný účinek je závislý na dávce doručené do nádorů a léčených orgánů. Tento projekt nastiňuje základní metrologické problémy spojené se získáním měření absorbované dávky radionuklidu uvnitř pacienta navázané na primární standard, a možnost rozvoje praktických dozimetrických protokolů. Spolehlivé a přesné měření absorbované dávky jednotlivého pacienta při postupech molekulární radioterapie vyžaduje sled metrologické kroků. Každý z těchto kroků představuje zvláštní metrologické úkoly, které musí být řešeny komplexně s cílem poskytnout kompletní balíček pro rozvoj praktických dozimetrických protokolů. Cílem projektu je vytvoření fantomu a jeho validace pro kalibraci PET-CT nebo SPECT kamery pro měření aktivity radionuklidů. Dále vývoj a rozšíření protokolu pro stanovení a interpretaci aktivit, naměřených ve fantomu. Součástí projektu je také vývoj Čerenkovova počítače pro měření aktivity „čistých“ beta radiofarmak a vytvoření dozimetrických technologií pro konstrukci primárního standardu absorbované dávky.

Na projektu spolupracuje pracoviště ČMI IIZ pod vedením Ing. Petra Kováře, pkovar@cmi.cz.

Webové stránky projektu