Jste zde

Organizační schéma ČMI

Organizační schéma je k dispozici rovněž v dynamickém grafickém znázornění.

Organizační schéma je k dispozici rovněž v dokumentu.

Součástí ČMI jsou útvary (VOJ - vnitřní organizační jednotky) bez právní subjektivity. Jsou dislokovány v regionálních centrech ČR (viz mapa).

Mapa Oblastních InspektorátůOblastní inspektorát Pardubice Oddělení vlhkosti pevných látek - Dobřenice Oddělení měr a vah s detaš. prac. K. Vary Oblastní inspektorát Pardubice Oblastní inspektorát Kroměříž Oblastní inspektorát Opava Oblastní inspektorát Olomouc Oblastní inspektorát České Budějovice Oblastní inspektorát Brno Oblastní inspektorát Jihlava Oblastní inspektorát Plzeň Oblastní inspektorát Liberec Laboratoře primární metrologie Praha Oblastní inspektorát Praha TESTCOM Praha Oblastní inspektorát MostCMI Medical

Těmito VOJ jsou  oblastní inspektoráty  a tři specializovaná pracoviště, Laboratoře primární metrologie v Praze, TESTCOM v Praze a ČMI Medical v Praze. Vybrané VOJ uchovávají státní etalony ČR (vyznačeno v mapce).

Kromě uvedených VOJ jsou pro vybrané činnosti zřízeny útvary, řízené přímo generálním ředitelem  nebo pověřeným odborným ředitelem.

Pro styk s jinými subjekty je vnitřním organizačním jednotkám institutu delegována značná pravomoc. VOJ především:

  • zajišťuje výkony legální metrologie (včetně metrologického dozoru),
  • ověřuje stanovená měřidla,
  • poskytuje kalibrační služby,
  • vystavuje kalibrační a ověřovací listy,
  • vystavuje metrologické posudky,
  • na výkony uvedené výše uzavírá odpovídající smlouvy,
  • provádí registraci výrobců a opravců stanovených měřidel,
  • pořizuje materiál a zařízení v určeném finančním limitu.