Jste zde

Metrologická kontrola hotově baleného zboží a lahví

METROLOGICKÁ KONTROLA HOTOVĚ BALENÉHO ZBOŽÍ OZNAČENÉHO SYMBOLEM  e

Zákonem o metrologii je Český metrologický institut (dále jen ČMI) stanoven subjektem, který vydává osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží označeného symbolem e (dále jen HBZ). Způsob a metody metrologické kontroly a náležitosti osvědčení jsou stanoveny vyhláškami Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., 404/2008 Sb., 282/2012 Sb. a 331/2000 Sb.

Pro tyto účely ČMI zpracoval kontrolní postupy v podobě metrologických předpisů ČMI a další související podpůrné dokumenty této oblasti:

MP 004 Metrologická kontrola hotově baleného zboží označeného symbolem e. Obecné zásady . Obsahem předpisu je jeho návaznost na zákon a vyhlášky, základní termíny a definice oblasti HBZ, požadavky na žadatele o vydání osvědčení ČMI o metrologické kontrole HBZ (dále jen osvědčení), všeobecný postup metrologické kontroly pro vydání osvědčení, zásady pro organizaci a provádění opakovaných metrologických kontrol a pro stanovení platnosti osvědčení, zásady provádění státního metrologického dozoru v této oblasti a informace o úhradách. V přílohách předpisu jsou uvedeny dokumenty: formulář žádosti o vydání osvědčení ČMI o metrologické kontrole HBZ, formulář osvědčení a jeho přílohy, formulář zamítnutí žádosti o vydání osvědčení.

Formulář Oznámení o uvádění HBZ do oběhu, který můžete využít, pokud se tak dobrovolně rozhodnete, je k dispozici zde.

Formulář žádosti k vyplnění si můžete stáhnout na odkazech dle pracovišť ČMI níže.

MP 005 Metrologická kontrola hotově baleného zboží označeného symbolem e. Podmínky, metody a postupy provádění metrologických kontrol. Předpis obsahuje základní informace o praktickém provádění metrologických kontrol, metodiky provádění kontrol hmotnosti a objemu HBZ, metody pro stanovování hustoty v případě hmotnostního stanovování objemů HBZ, formuláře pro zaznamenávání průběhu a výsledků metrologických kontrol a výňatky z vybraných vyhlášek pro oblast HBZ.

ČMI vybavil specializovaná pracoviště zařízením a vyškolil personál pro metrologické kontroly HBZ.

MP 006 Metrologická kontrola lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží. Obecné zásady a podmínky, metody a postupy provádění metrologických kontrol. Předpis obsahuje základní informace o praktickém provádění metrologických kontrol, lahví jako odměrných obalů HBZ. Tímto označením se však míní nejen lahve, ale i dózy apod., formuláře pro zaznamenávání průběhu a výsledků metrologických kontrol a výňatky z vybraných vyhlášek pro lahve.

Seznam držitelů Osvědčení o metrologické kontrole HBZ a držitelů Osvědčení o metrologické kontrole lahví je k dispozici v ČMI nebo na odkazu http://app.cmi.cz/hbz/index.pl .

Bližší informace na adrese mratajova@cmi.cz a fstanek@cmi.cz .

FORMULÁŘE ŽÁDOSTI:

pro územně příslušný OI Praha

pro územně příslušný OI České Budějovice

pro územně příslušný OI Plzeň

pro územně příslušný OI Liberec

pro územně příslušný OI Most

pro územně příslušný OI Pardubice

pro územně příslušný OI Brno

pro územně příslušný OI Jihlava

pro územně příslušný OI Kroměříž

pro územně příslušný OI Opava

pro územně příslušný OI Olomouc