Jste zde

Národní Metrologický Systém

Základními oblastmi působnosti národního metrologického systému jsou:

  • fundamentální metrologie, která se zabývá soustavou měřicích jednotek a státními etalony
  • legální metrologie, která zabezpečuje jednotnost a správnost měření v regulované sféře podle platné právní úpravy
  • průmyslová metrologie, zaměřená na obsluhu měřidel v průmyslu, zajišťující předpoklady pro dosažení vysoké jakosti výrobků a služeb v širokém oboru měření a zkoušení.

Součástí systému jsou také přidružené laboratoře ČMI.

Systém se soustavně zdokonaluje. V roce 2000 byla usnesením vlády č. 812 schválena KONCEPCE  NÁRODNÍHO METROLOGICKÉHO SYSTÉMU, v roce 2004 byla usnesením vlády č. 1250/2004 schválena koncepce na léta 2005 až 2010 a v roce 2011 byla usnesením vlády č. 901/2011 schválena koncepce na léta 2012 až 2016.

Analýza národního metrologického systému ČR

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví spolu s Českým metrologickým institutem zpracovali v roce 2011 aktuální analýzu národního metrologického systému ČR (NMS ČR). Důležité jsou při tom záměry a potřeby širší odborné veřejnosti. Podrobnosti jsou na stránce http://www.unmz.cz/urad/analyza-narodniho-metrologickeho-systemu-cr .

Subjekty, působící v národním metrologickém systému ČR jsou uvedeny na obr. A

Cesty zabezpečení metrologické návaznosti v NMS jsou vyznačeny na obr. B