Jste zde

OIML

Mezinárodní organizace pro legální metrologii (OIML)

OIML - Organisation Internationale de Métrologie Légale,  www.oiml.org  je mezivládní organizací, která vznikla v roce 1955 s cílem podporovat  globální harmonizaci předpisů v legální metrologii. K září 2014 měla 60 plných členů a 67 členů, tzv. pozorovatelů. Členský poplatek ČR činí 14 000 EUR. Základními orgány organizace jsou:

  • Mezinárodní konference pro legální metrologii (CGML) – je nejvyšším orgánem organizace a schází se každé 4 roky
  • Mezinárodní výbor pro legální metrologii (CIML) – řídí činnost organizace mezi konferencemi, členem za ČR je od r. 1993 generální ředitel ČMI
  • Mezinárodní úřad pro legální metrologii (BIML) – výkonný útvar organizace se sídlem v Paříži
  • Technické výbory a podvýbory – v nich se odehrává vlastní technická činnost, seznam členů technických komisí TC OIML za ČR je uveden zde, ČR je zastoupena v 59 z 63 výborů.

Tato celosvětová struktura vytváří pro své členy harmonizované metrologické směrnice (svého druhu nezávazné normy - doporučení), které jimi mohou být využívány při tvorbě národních a regionálních předpisů týkajících se metrologických a technických požadavků a metod zkoušení měřidel používaných v tzv. regulované sféře (v ČR stanovená měřidla). Návrhy doporučení a dokumentů OIML připravují technické výbory a podvýbory složené ze zástupců členských zemí. Jsou také uzavřeny smlouvy o spolupráci OIML s normalizačními institucemi jako je ISO a IEC, které odstraňují riziko duplicity při práci na mezinárodních normativních dokumentech. Při přípravě směrnice EU 2004/22/ES o měřidlech (Measuring Instruments Directive, MID) Evropská komise rozhodla, že doporučení OIML mohou být v rámci této směrnice používána jako tzv. harmonizované dokumenty s cílem dosáhnout maximální kompatibility evropské legislativy se světem. 

Certifikační systém OIML.

Certifikační systém OIML dává výrobcům měřidel v regulované sféře možnost získat tzv. (základní) certifikát OIML  (na základě normalizovaného protokolu o zkouškách), který osvědčuje, že typ měřidla odpovídá požadavkům příslušných mezinárodních doporučení OIML. Certifikáty vydávané členskými státy OIML, které zřídily jeden nebo více orgánů zodpovědných za vyřizování žádostí výrobců o certifikát, jsou příslušnými národními autoritami legální metrologie  přejímány na základě jejich dobrovolného rozhodnutí. Tato dobrovolnost byla považována za slabinu základního certifikačního systému OIML a tak bylo připraveno tzv. Ujednání o vzájemném uznávání (zkratka MAA – Mutual Acceptance Arrangement), které zabezpečuje automatické přejímání výsledků zkoušek ve formě předepsaných protokolů pro vydání národního certifikátu o schválení typu – blíže viz www.oiml.org/en/certificates/maa/maa.

V návaznosti na požadavky výrobců se ČMI v omezeném rozsahu angažuje v základním certifikačním systému OIML, a to pro mimoevropské výrobce (vodoměry, měřidla pro kapaliny jiné než voda, neautomatické a automatické váhy, průtokoměry pro kryogenní kapaliny) či měřidla mimo MID (hladinoměry, dynamické silniční váhy).