Jste zde

Věda a výzkum

Český metrologický institut je největší a nejvýznamnější výzkumnou organizací v oblasti metrologie v České republice s tradičně širokým zapojením do mezinárodního i koordinovaného evropského výzkumu v oblasti metrologie. Metrologie jako vědní a technická disciplína je neoddělitelným prvkem infrastruktury hospodářství a její zabezpečení patří k základním předpokladům bezpečnosti a jakosti výrobků, konkurenceschopnosti, odstraňování technických překážek obchodu, ochrany spotřebitele a dalších veřejných zájmů. Bližší informace ohledně zapojení Českého metrologického institutu do jednotlivých významných výzkumných projektů naleznete na následujících stránkách v členění dle jednotlivých programů.

Český metrologický institut úzce spolupracuje nejenom při řešení společných projektů s řadou českých i zahraničních universit (v některých případech i formou společných laboratoří nebo podílem na vzdělávacích aktivitách zejména v oblasti Ph.D. studia), veřejných výzkumných institucí (v některých případech i formou přidružených laboratoří), výrobců měřící techniky a zahraničních národních metrologických institutů (podrobněji zde).

Nedílnou součástí výzkumných a vývojových aktivit Českého metrologického institutu je i výzkum na zakázku pro řadu českých i zahraničních subjektů zejména v oblasti měřící techniky, automobilového průmyslu, energetiky a nanometrologie. 

Významným orgánem Českého metrologického institutu v oblasti vědy a výzkumu je Vědecká rada ČMI.  Jejím primárním úkolem je zabývat se v souvislosti s úkoly ČMI vědeckými problémy metrologie a souvisejících vědních oborů, analyzovat trendy rozvoje příslušných disciplín, posuzovat výsledky vědeckotechnických prací institutu, iniciovat programy aplikovaného výzkumu, posuzovat na úrovni ČMI návrhy na schválení státních etalonů a vyhlášení referenčních etalonů ČMI a napomáhat výchově vědeckých a vědeckotechnických pracovníků institutu. Vědecká rada ČMI též kontroluje, aby výzkum a vývoj tvořil nedílnou část pracovní náplně středisek primární etalonáže a aby jejich práce byla v souladu s potřebami metrologie v ČR a se stavem vědeckého a technického rozvoje ve světě. Aktuální členové Vědecké rady ČMI jsou uvedeni zde.