Jste zde

Státní etalon příkonu fluence a příkonu spektrální fluence neutronů

Název etalonu: Státní etalon příkonu fluence a příkonu spektrální fluence neutronů

Kódové označení: ECM 440-2/97-003

Rok vyhlášení: 1997

Pracoviště: odd. 1015 ČMI OI Praha, budova IZ

Garant: Ing. Zdeněk Vykydal, Dr.rer.nat.

Počet zajišťovaných CMC řádků: 8

Fluence neutronů F je podíl počtu neutronů, které dopadly v daném bodu prostoru na malou kouli, a obsahu jejího příčného řezu. Jednotka: cm-2

Příkon fluence neutronů = dF/dt, kde t značí čas. Jednotka: cm-2×s-1

Příkon spektrální fluence neutronů  = dF/dE/dt, kde E značí energii neutronu. Jednotka: cm-2×MeV-1×s-1

Etalon je navázán na primární etalon emise neutronů z radionuklidových zdrojů.

Příkon fluence neutronů je odvozován podle vztahu:

Kde značí:

B

...........….

emise zdroje neutronů,

d

...........….

vzdálenost středu zdroje od bodu, v němž je stanovován příkon fluence,

FI(q)

...........….

anizotropie zdroje neutronů,

S

...........….

makroskopický účinný průřez pro zeslabení neutronů daného zdroje ve vzduchu.

Spektrální fluence je měřena Bonnerovým spektrometrem přímo, nebo je pro známé zdroje převzata z normy ISO.

Při kalibraci nebo ověřování dozimetrických měřidel, tj. měřidel prostorového dávkového ekvivalentu neutronů H*(10) a osobních dozimetrů ve veličině osobní dávkový ekvivalent jsou využívány následující vztahy:

v nichž h*(10) a hp(10) označují mezinárodně doporučené konverzní funkce fluence na prostorový resp. osobní dávkový ekvivalent [170].

Sestavu etalonu tvoří následující základní části:

  1. Radionuklidové zdroje neutronů s velmi dobře specifikovanou energetickou distribucí:
  • nestíněné 252Cf; B = 108 s-1;
  • 252Cf stíněné vrstvou těžké vody;
  • Am-Be; B = 2×107 s-1;
  • generátor 14 MeV neutronů; B = 109 až×1010 s-1.
  1. Kalibrační lavice.
  2. Bonnerův spektrometr neutronů.
  3. Měřidlo prostorového dávkového ekvivalentu (survey meter) neutronů LB6411.

Horní mez příkonu fluence je dána emisí a minimální přijatelnou vzdáleností od zdroje.

Nejistota stanovení příkonu fluence: 6 % pro k = 2. Nejistota stanovení dávkového ekvivalentu neutronů: do 10 % pro k = 2. V poli s neznámým spektrem neutronů do 20 % pro k = 2.

ČMI IIZ se s tímto etalonem úspěšně účastnil v roce 2007 porovnání v rámci projektu EURAMET 608.

Obrázková galerie: