Jste zde

Prověřování způsobilosti subjektů pro ověřování stanovených měřidel a úřední měření

PROVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI SUBJEKTŮ PRO AUTORIZACI PODLE ZÁKONA O METROLOGII

Souvisí se splněním podmínek pro udělení nebo udržení autorizace pro:

a) ověřování stanovených měřidel

b) výkon úředního měření

ČÁST A - PROVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI SUBJEKTŮ PRO AUTORIZACI K OVĚŘOVÁNÍ STANOVENÝCH MĚŘIDEL (žádost ke stažení zde)

Referát pro posuzování způsobilosti (RPZ), který je součástí Úseku legální metrologie ČMI, provádí ve smyslu § 16 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a podle metodického pokynu pro metrologii  ÚNMZ MPM 10 v platném znění prověřování způsobilosti metrologických středisek k ověřování stanovených měřidel. Prověřování způsobilosti je výkonem prováděným za úplatu.

Postup prověřování stanovuje metrologický předpis ČMI MP 002, v platném znění. Poznámka: Specifickou činností autorizovaných metrologických středisek (a ČMI) je přezkušování stanovených měřidel na základě pochybností, jak je popsáno v § 11a zákona o metrologii. Výstupní dokumenty o přezkoušení mají normativní vzory ve zmíněném předpise MP 002; pro některé obory však mohou mít svá specifika, a proto jsou k dispozici vzory Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla a Zkušebního protokolu detailněji propracované - v tomto případě pro tachografy

Prověření způsobilosti provádí komise složená z vedoucího a odborného posuzovatele. Výsledkem prověření subjektu je souhrnná zpráva, dokumentující plnění jednotlivých požadavků proveřovaného subjejtu. Pokud subjekt stanovené požadavky splnil, obdrží Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel, s dobou jeho platnosti 5 roků, které slouží, spolu se souhrnnou zprávou, jako doklad o prokázané způsobilosti k ověřování příslušných druhů stanovených měřidel a přikládá se také k žádosti o udělení autorizace nebo o změnu podmínek autorizace (u subjektů již autorizovaných) na ÚNMZ.

Prověřování způsobilosti sestává z prověření úrovně metrologického a technického vybavení a kvalifikace zaměstnanců subjektu, a to v podobě prověření dokumentace systému kvality a jeho fyzické realizace prověřením na místě.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o metrologii může být pro účely autorizace pro ověřování stanovených měřidel využito zjištění prokázaných při akreditaci. S ohledem na toto ustanovení zákona a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008 prověří ČMI v případě, kdy žadatelem o prověření způsobilosti je držitel osvědčení o akreditaci, pouze ty prvky systému managementu, které výkon ověřování stanovených měřidel ve smyslu MP 002 vyžaduje, ale které nejsou pokryty činností akreditačního orgánu; prvky systému managementu pokryté akreditací jsou zahrnuty do prověření ČMI v případě, že k tomu nastanou ad hoc okolnosti hodné zřetele.   

Nezbytnou součástí prokázání způsobilosti pro autorizaci je úspěšná účast v mezilaboratorním porovnávání zkoušek organizovaném ČMI.

ČMI v rámci dozoru provádí v případě hromadně ověřovaných stanovených měřidel technické prověrky úrovně ověřování formou pravidelných kontrolních zkoušek měřidel ověřených v Autorizovaném metrologickém středisku (AMS).

V rámci dozorové činnosti provádí ÚNMZ a ČMI státní metrologický dozor v AMS, jehož cílem je zjistit, zda AMS řádně plní závazky vyplývající z právních předpisů, podmínek autorizace a ze schváleného systému kvality.

Seznam držitelů Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel je de facto totožný s příslušnou částí databáze autorizovaných subjektů, která je dostupná na webových stránkách ÚNMZ.

Kontaktní osoby:

Ing. Erich Ludwig, eludwig@cmi.cz 

Ing. Radim Bočánek, rbocanek@cmi.cz

Lukáš Rutar, lrutar@cmi.cz

Ing. Jiří Juza, jjuza@cmi.cz

Ing. Marie Ratajová, mratajova@cmi.cz 

Ing. Helena Svobodová, hsvobodova@cmi.cz  

zpět na začátek

 

ČÁST B - PROVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI SUBJEKTŮ PRO AUTORIZACI K ÚŘEDNÍMU MĚŘENÍ (žádost ke stažení zde)

Referát pro posuzování způsobilosti (RPZ), který je součástí Úseku legální metrologie ČMI, provádí ve smyslu § 21 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a podle metodického pokynu pro metrologii  ÚNMZ MPM 13 v platném znění prověřování způsobilosti žadatelů o autorizaci k provádění úředního měření. Prověřování způsobilosti je výkonem prováděným za úplatu.

Prověření způsobilosti provádí komise složená z vedoucího a odborného posuzovatele. Výsledkem prověření subjektu je souhrnná zpráva, dokumentující plnění jednotlivých požadavků žadatele o autorizaci. Pokud subjekt stanovené požadavky splnil, obdrží Osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření, s dobou jeho platnosti 5 roků, které slouží, spolu se souhrnnou zprávou, jako doklad o prokázané způsobilosti k výkonu úředního měření a přikládá se také k žádosti o udělení autorizace nebo o změnu podmínek autorizace (u subjektů již autorizovaných) na ÚNMZ.

Prověřování způsobilosti sestává ze vstupního posouzení úrovně technického a metrologického vybavení, odborné způsobilosti konkrétních osob v rámci subjektu žádajícího o autorizaci k provádění úředního měření (doložené certifikátem způsobilosti úředního měřiče vydaného akreditovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění), posouzení zabezpečení metrologické návaznosti měřidel používaných k úřednímu měření a dokumentace dokládající výše uvedené skutečnosti.

V rámci dozorové činnosti provádí ÚNMZ a ČMI státní metrologický dozor, jehož cílem je zjistit, zda subjekt řádně plní závazky vyplývající z právních předpisů a z podmínek autorizace.

Kontaktní osoby:

Ing. Erich Ludwig, eludwig@cmi.cz

Ing. Jiří Juza, jjuza@cmi.cz

Seznam držitelů Osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření je de facto totožný s příslušnou částí databáze autorizovaných subjektů, která je dostupná na webových stránkách ÚNMZ.

--- 

Související předpisy v oblasti metrologie:

---  

zpět na začátek