Jste zde

Schvalování typů měřidel

Schvalování typu měřidla

ČMI provádí schvalování typů měřidel dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Databáze schválených typů je k dispozici na adrese: http://typover.cmi.cz/

Součásti měřidel – certifikace systému managementu jejich výrobců

Pro provádění zkoušek pro posuzování shody v některých případech výrobkové certifikace podle směrnice 2004/22/ES (resp. nařízení vlády 464/2005 Sb.) může  notifikovaná osoba využít jako pomocná zjištění výsledky dílčích zkoušek provedených výrobcem součástí měřidel, jejichž shoda je posuzována. Pokud tyto zkoušky notifikovaná osoba přímo neřídí, je akceptovatelnost výsledků takových zkoušek podmíněna dostatečnými systémovými zárukami za důvěryhodnost systému managementu výstupní kontroly a zkoušení u výrobce dotčených součástí (popřípadě i zárukami za kvalitativní stabilitu výroby). Pro tyto účely ČMI posoudí, zda systém managementu výstupní kontroly a zkoušení výrobce součástí (t.j. vykonavatele těchto dílčích zkoušek) takové záruky poskytuje a o kladném výsledku vydá certifikát s přesně specifikovaným rozsahem druhů součástí, druhů zkoušek atd. Lze předpokládat, že záruky doložené certifikátem může akceptovat i jiná notifikovaná osoba, než je ČMI. Detaily této problematiky a postupů ČMI uvádí Návodový dokument ND 003.

Postup při schvalování typu stanoveného měřidla

 • podání žádosti o schválení typu měřidla u ČMI,
 • pověření technického pracoviště ČMI provedením technického posouzení měřidla,
 • oznámení žadateli, které pracoviště ČMI je provedením technického posouzení pověřeno,
 • předložení vzorků měřidla technickému pracovišti ČMI,
 • technické posouzení (zkoušky, posouzení zahraničních certifikátů, další dokumentace, atd.),
 • vystavení certifikátu o schválení typu na základě kladného výsledku technického posouzení,
 • zaslání certifikátu žadateli o schválení typu měřidla.

Zákonná lhůta pro provedení schválení typu měřidla je 90 dnů od dodání vzorku měřidla, v případě provedení výkonu u výrobce od prvního úkonu ČMI.

Žádost o schválení typu měřidla

se podává na adresu:

Český metrologický institut

úsek legální metrologie

Okružní 31, 638 00 BRNO

musí obsahovat tyto náležitosti:

 • identifikační údaje o žadateli (obchodní jméno, sídlo, atd.),
 • identifikační údaje o výrobci (obchodní jméno, sídlo, atd.),
 • název měřidla a jeho zařazení (stanovené měřidlo dle druhového seznamu stanovených měřidel),
 • typ měřidla,
 • kopie případných souvisejících dokumentů (zahraniční schválení, prohlášení o shodě, apod.),
 • v případě žádosti o změnu již existujícího schválení značku schválení typu předmětného měřidla.

Žádost o schválení typu lze podat prostředictvím online fomuláře www.cmi.cz/rz/formular.

Výstupy schvalovacího procesu

 • certifikát schválení typu měřidla se vystavuje pro stanovená měřidla a na jeho základě lze tato měřidla ověřovat a uvádět do oběhu. Certifikátem je měřidlu přidělena značka schválení typu ve formátu TCM XXX/YY - ZZZZ, kde XXX je kód oboru měření, YY je poslední dvojčíslí roku vydání a ZZZZ je pořadové číslo certifikátu.
 • zkušební certifikát se vystavuje pro měřidla pracovní a pro samostatně schvalované části stanovených měřidel (snímače zatížení, indikační zařízení, software, apod.).
 • upuštění od schválení typu měřidla se vystavuje pro omezený počet konkrétních stanovených měřidel identifikovaných výrobními čísly a na jeho základě lze tato měřidla ověřovat a uvádět do oběhu.

Evidence zahraničních značek prvotního ověření

Evidence zahraničních značek prvotního ověření je služba poskytovaná ČMI v souvislosti s § 9 odst. 6 a 7 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů pro účel posouzení a deklarování metrologické úrovně. Při této činnosti ČMI na základě kladného výsledku posouzení předložené dokumentace vydá písemné potvrzení o dosažení metrologické úrovně při prvotním ověření měřidla vyžadované právní úpravou ČR. Tato služba je využívána distributory a výrobci v případě, kdy prvotní ověření měřidla bylo provedeno v jiném členském státě EU a měřidlo je označeno příslušnými národními úředními značkami.

Další informace poskytne Mgr. Jan Kalandra , tel: 545 555 136