Jste zde

Osvědčování způsobilosti personálu

Osvědčování odborné způsobilosti zaměstnanců k metrologické činnosti

Informace pro žadatele ke stažení

Uplatnění požadavku na vydání osvědčení

Přezkoumání požadavku

Stanovení zkušební komise a zkušebního programu

Zkoušení znalosti právní úpravy metrologie

Zkoušení odborných znalostí a schopností

Vystavení osvědčení

Vyúčtování metrologického výkonu

 

Uplatnění požadavku na vydání osvědčení

Osvědčení o odborné způsobilosti ke specifikovaným metrologickým a technickým zkouškám při posuzování shody s metrologickými a technickými požadavky na měřidla (např. ověřování stanovených měřidel) a/nebo ke kalibraci pracovních měřidel a etalonů nebo o znalosti právní úpravy metrologie (dále jen Osvědčení) je vydáváno na základě písemné žádosti, a to po splnění stanovených požadavků. Žádost podává žadatel, tj. subjekt ve smyslu zákona o metrologii, přímo na odborné pracoviště ČMI, které je oprávněno provádět zkoušky pro příslušný druh měřidel. Žádost se podává písemně a k její formulaci lze použít tento formulář. Je doporučeno, aby podání žádosti předcházelo předběžné projednání rozsahu Osvědčení mezi zástupcem žadatele a vedoucím příslušného odborného pracoviště ČMI. V případě, že žadatel není schopen sám rozhodnout o místě uplatnění žádosti, zašle žádost na ČMI - úsek legální metrologie, Okružní 31, 638 00 Brno. Ředitel úseku rozhodne o vykonavateli zkoušky (pracovišti ČMI) a žádost mu postoupí.

zpět na začátek

 

Přezkoumání požadavku

provede po jeho doručení vedoucí příslušného odborného pracoviště ČMI. Není-li formulace jednoznačná, musí být projednána s žadatelem a upřesněna. Pokud vedoucí odborného pracoviště shledá, že požadovaný výkon není v možnostech jeho pracoviště (technických, odborných, kapacitních), může realizaci požadavku sjednat s jiným pracovištěm ČMI nebo se subdodavatelem mimo ČMI. Není-li toto řešení možné, požadavek vrátí žadateli s příslušným zdůvodněním.

zpět na začátek

 

Stanovení zkušební komise a zkušebního programu

Vedoucí odborného pracoviště, které přijalo požadavek na vydání Osvědčení, určí předsedu zkušební komise, pokud jím není sám.

Předseda zkušební komise:

  • určí člena(y) zkušební komise (zkušební komise musí být alespoň dvoučlenná),
  • stanoví požadavky na znalosti, které musí být takové, aby zahrnovaly v míře přiměřené k předmětným činnostem znalost právní úpravy metrologie (včetně zdůvodněných případů, kdy se znalost právní úpravy vůbec nevyžaduje), znalost technických předpisů (vyhlášek, metrologických předpisů, technických norem a obdobných dokumentů apod.) z předmětné oblasti a praktické přezkoušení provedením ověření nebo kalibrace příslušného druhu měřidel; v případě vydávání Osvědčení po skončení doby platnosti předchozího Osvědčení lze přihlédnout k rozsahu specifické odborné praxe v dané oblasti,
  • seznámí žadatele s požadavky na znalosti a se zkušebním programem, t.j. s rozsahem a termínem zkoušek, kritérii úspěšnosti a zejména s organizací praktické zkoušky (v laboratořích ČMI nebo na pracovišti žadatele),
  • uzavře smlouvu o metrologickém výkonu, pokud jej nelze realizovat v rámci jiného (např. již dříve uzavřeného) smluvního vztahu se žadatelem.

zpět na začátek

 

Zkoušení znalosti právní úpravy metrologie

Přezkoušení ze znalosti právní úpravy metrologie se provádí formou testu, který je jednotný pro všechny druhy měřidel a připravuje jej ÚLM. Požadavkem pro úspěšné absolvování testu je 80 % správných odpovědí. Pokud byla úspěšnost žadatele při testu vyšší než 60 % a zároveň nižší než 80 % správných odpovědí, je tento test doplněn ústním pohovorem. (Předseda zkušební komise však může rozhodnout o ústním pohovoru i v případě, že úspěšnost žadatele byla rovna nebo vyšší než 80 % správných odpovědí). Při úspěšnosti menší než 60 % správných odpovědí uchazeč nesplnil požadavky a Osvědčení se nevydá.

V takovém případě lze zkoušku opakovat na základě nové žádosti, nejdříve však měsíc ode dne konání předchozí neúspěšné zkoušky (což platí i v případě, kdy by opakovanou zkoušku provádělo jiné pracoviště ČMI).

Přezkoušení ze znalostí právní úpravy metrologie je povinné v případě Osvědčení ke specifikovaným metrologickým a technickým zkouškám při posuzování shody s metrologickými a technickými požadavky na měřidla (např. ověřování stanovených měřidel) a osvědčení o znalosti právní úpravy metrologie.

zpět na začátek

 

Zkoušení odborných znalostí a schopností

Přezkoušení odborných znalostí z oblasti druhů měřidel, jejichž ověřování nebo kalibrace mají být předmětem Osvědčení, může předseda zkušební komise rozdělit ve zkušebním programu na část písemnou, část ústní a praktickou zkoušku, která je povinná. Předseda dále předem stanoví kritéria úspěšnosti pro tyto části zkoušky a seznámí s nimi uchazeče. Povinná praktická zkouška spočívá v provedení zkoušky pro posouzení shody s metrologickými a technickými požadavky na stanovená měřidla (např. ověření), a to na zkušebním vzorku stanoveného měřidla nebo v kalibraci zkušebního vzorku pracovního měřidla či etalonu. Zkoušený uchazeč musí samostatně provést zkoušky a vyhodnotit výsledky; v případě druhu měřidel, u něhož je vydáván ověřovací list či jiný dokument o shodě, vystaví ověřovací list nebo příslušný dokument, v případě kalibrace pracovního měřidla vydá kalibrační list.

V případě Osvědčení o znalosti právní úpravy metrologie není praktické přezkoušení podle tohoto článku povinné, může však být realizováno formou doplňkových ústních otázek z praktické realizace a aplikace právní úpravy metrologie.

Při zkoušení pro vydávání Osvědčení k ověřování stanovených měřidel jsou v přiměřeném rozsahu zařazeny i otázky oblasti systémů jakosti autorizovaných metrologických středisek.

Zkušební komise vypracuje o zkoušce zápis. Pokud žadatel splnil stanovené požadavky, doporučí zkušební komise vydání Osvědčení.

zpět na začátek

 

Vystavení osvědčení

Osvědčení vystavuje Úsek legální metrologie ČMI v Brně. Platnost osvědčení není vázána na konkrétního zaměstnavatele.

Osvědčení je žadateli předáno buď osobně, nebo zasláno poštou.

zpět na začátek

 

Vyúčtování metrologického výkonu

Výše úhrady se stanoví podle platného ceníku ČMI a zahrnuje náklady na vlastní provedení zkoušky a administrativní náklady na vystavení Osvědčení.

zpět na začátek