Jste zde

Registrace subjektů

povinnost registrace

Subjekty, které hodlají opravovat stanovená měřidla nebo provádět jejich montáž, jsou povinny podat žádost o registraci ČMI. Povinnost registrace subjektů vyplývá z § 19, zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění (související závazné právní předpisy jsou: Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb. v platném znění, vyhláška MPO č. 345/2002 Sb. v platném znění, metrologický předpis MP 001).

Druhový seznam stanovených měřidel je uveden ve vyhlášce MPO č. 345/2002 Sb. v platném znění.

databáze registrovaných subjektů

s těmi informacemi o nich, které lze zveřejnit, tedy zejména oblastí působnosti a kontaktními údaji je dostupná pro potřeby veřejnosti na tomto webu.

proces registrace

Registraci provádí příslušný oblastní inspektorát ČMI u něhož byla podána žádost. Ten prověří, zda je žadatel způsobilý pro vykonávání činností v rozsahu žádosti. V případě splnění stanovených předpokladů vystaví osvědčení o registraci. Součástí osvědčení o registraci jsou podmínky, které je povinen registrovaný subjekt při provádění činností v rozsahu registrace dodržovat. Jestliže zanikly důvody, pro které byla registrace provedena, oblastní inspektorát ČMI registraci zruší.

žádost o registraci

se podává na příslušný oblastní inspektorát ČMI podle sídla (bydliště) subjektu a územní působnosti Oblastních inspektorátů ČMI.

Náležitosti žádosti o registraci stanoví MPO vyhláškou. Žádost musí obsahovat zejména tyto údaje:

  • živnostenský list (pokud již existuje) nebo výpis z obchodního rejstříku (případně alespoň společenská smlouva, pokud není výpis);
  • jméno, příjmení / obchodní jméno;
  • bydliště, místo podnikání, pokud je odlišné od bydliště / sídlo;
  • IČO, je-li již přiděleno;
  • kontaktní osoba (jméno, telefon, e-mail);
  • předmět činnosti (opravy, montáž);
  • určení (specifikace) stanovených měřidel, která jsou předmětem registrované činnosti podle vyhlášky č. 345/2002 Sb. v platném znění;
  • údaje o zajištění metrologické návaznosti pro předmětnou činnost;
  • specifikace technických, personálních a prostorových podmínek pro provádění činností v rozsahu registrace;
  • jméno zaměstnance odpovědného za činnost v rozsahu registrace.

Formuláře žádosti o registraci s předvyplněnou adresou územně příslušného inspektorátu ČMI si můžete vybrat na těchto odkazech, a to pro OI Praha, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Most, Pardubice, Brno, Jihlava, Kroměříž, Opava a Olomouc.

kontaktní osoby OI ČMI ve věcech registrace

OI ČMI

jméno a příjmení

kontaktní údaje

e-mail

telefon 1

OI Praha

Ing. Zdeněk Jirák

zjirak@cmi.cz

727 931 411

OI České Budějovice

Ing. Marie Ratajová

mratajova@cmi.cz

387 423 624

OI Plzeň

Ing. Zdeněk Koča

zkoca@cmi.cz

377 326 077 

OI Liberec

Ing. František Dvořáček

fdvoracek@cmi.cz

485 107 544    485 107 532

OI Most

Ing. Vítězslav Suchý

vsuchy@cmi.cz

476 104 330

OI Pardubice

Ing. Olga Keřková

okerkova@cmi.cz

466 670 728

klapka 107

OI Brno

Ing. Ivan Svoboda

isvoboda@cmi.cz

727 891 063

OI Jihlava

Lukáš Běhal

lbehal@cmi.cz

567 220 880

OI Kroměříž

Petra Řezníčková

preznickova@cmi.cz

573 337 668

OI Opava

Ivo Pitra

oiopava@cmi.cz

ipitra@cmi.cz

553 625 308

OI Olomouc

František Libra

flibra@cmi.cz

585 226 416