Jste zde

Státní etalon absorbované dávky ve vodě fotonového záření

Název etalonu: Státní etalon absorbované dávky ve vodě a příkonu absorbované dávky ve vodě fotonového záření

Kódové označení: ECM 440-6/11-050

Rok vyhlášení: 2011

Pracoviště: odd. 1015 ČMI OI Praha, budova IZ

Garant: Ing. Vladimír Sochor

Počet zajišťovaných CMC řádků: 1

Metrologické parametry:

Absorbovaná dávka ve vodě [Dw]Gy
Příkon abs. dávky ve vodě [Dw]Gy.h-1
Rozsah příkonu15 až 50 Gy.h-1
Energetický rozsah fotonového záření1,25 MeV
Stabilita   1,0 %
Nejistota (k=3)± 1,0 až 3,1 %

(Podle metodiky  ISO/TAG 4 WG/3 (1992))

Státní etalon absorbované dávky ve vodě a jejího příkonu (ECM 440-6/11-050) je založen na ionizační metodě, tj. na měření ionizačního proudu dutinové ionizační komory obklopené prostředím (vodou). Ionizace v dutině způsobuje tvorbu párů iont-elektron, které lze po vytvoření elektrického pole v dutině sbírat v podobě ionizačního proudu resp. náboje. Z ionizačního proudu lze za podmínky dosažení rovnováhy nabitých částic (podle Bragg-Grayovy teorie) stanovit příkon absorbované dávky ve vodě podle vztahu

kde I je ionizační proud, ND je kalibrační konstanta ionizační komory, Πi(ki) je součin opravných faktorů (zejména opravy na tlak a teplotu vzduchu a na rekombinaci). Státní etalon absorbované dávky ve vodě je realizován jako sekundární, tj. ionizační komora etalonu je navázána na primární etalon BIPM.

Rozšířená celková nejistota (k=2) referenční hodnoty příkonu absorbované dávky ve vodě je v rozsahu 0,6 až 2 % (pro různé vzdálenosti od zdroje záření).

Základní části etalonu:

nepřenosný standardizovaný zdroj záření umístěný ve speciální laboratoři s technologickým a ovládacím zařízením:

  • ozařovací hlavice se zdrojem 60Co; střední energie fotonů 1,25 MeV; příkon absorbované dávky ve vodě ve vzdálenosti 1 m od zdroje záření 50 Gy/h (k 1.5.2011), ozařovací pole 10x10 cm, hloubka ve vodě 5 cm.
  • etalonová měřidla (sekundární ionizační komora prvního řádu Nuclear Enterprises 2571, elektrometry Keithley 6517A a 617).

Měřidla pro měření pomocných veličin (teplota, tlak, vzdálenost, čas), vodní fantom 30x30x30 cm3.

Obrázková galerie: