Jste zde

Doba platnosti ověření

Doba platnosti ověření stanoveného měřidla, která je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb., v platném znění, se počítá od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření stanoveného měřidla provedeno. U stanovených měřidel, pro něž se vystavuje ověřovací list, se doba platnosti počítá ode dne vydání ověřovacího listu. Pro některé druhy stanovených měřidel je doba platnosti ověření stanovena jako bez omezení (viz příloha zmíněné vyhlášky). 

Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká, jestliže nastanou okolnosti uvedené v § 7 odst. 2 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., v platném znění, tj.:

  • a) uplynula doba platnosti jeho ověření,
  • b) byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti,
  • c) stanovené měřidla bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření,
  • d) byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka, nebo
  • e) je zjevné, že i při neporušeném ověření stanoveného měřidla ztratilo toto stanovené měřidlo požadované metrologické vlastnosti,
  • f) bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla v případě, kde to stanoví certifikát o schválení typu měřidla.