Jste zde

oddělení laboratoří

Kontakt

8551 - oddělení laboratoří
Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha - Chodov
Tel: 

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • elektrické veličiny a magnetismus

  Kalibrované přístroje

  • antény

  Další služby

  Laboratoře elektromagnetické kompatibility, rádiových zařízení a elektrické bezpečnosti

  Vedoucí: Ing. Karel Pitaš, kpitas@cmi.cz

  Laboratoř poskytuje platformu pro notifikovanou osobu ČMI č. 1383 pro následující:

  • Směrnice 1999/5/EC – Rádiová a telekomunikační koncová zařízení
  • Směrnice 90/384/EEC – Váhy s neautomatickou činností
  • Směrnice 2004/22/EC – Měřící přístroje
  • a také pro certifikační orgán pro výrobky (COV)

  Laboratoř je akreditována na provádění zkoušek EMC, rádiových parametrů a elektrické bezpečnosti elektronických zařízení podle norem ČSN EN, EN a OIML. Typickými zkoušenými zařízení jsou:

  • zařízení informační a multimediální techniky
  • váhy, průtokoměry, elektroměry, měřiče ionizujícího zářen
  • zabezpečovací zařízení objektů a osob
  • drážní zařízení
  • rádiová zařízení krátkého dosahu,
  • výrobky pro automobilový průmysl
  • zařízení pro domácnost
  • zdravotnická zařízení
  • laboratorní zařízení

  Laboratoř nabízí informativní zkoušení během fáze vývoje výrobků dle potřeb zákazníka.

  Laboratoř pokrývá všechny zkoušky EMC  (EMI a EMS) výrobků podle harmonizovaných norem, např.:

  • měření rušivého napětí a proudu na portech zařízení - frekvenční rozsah 9 kHz - 30MHz
  • měření rušivého výkonu - frekvenční rozsah 30 MHz - 300 MHz
  • měření elektromagnetického pole - frekvenční rozsah 9 kHz - 15 GHz
  • měření harmonických složek proudu a napětí při frekvenci 50 Hz pro jedno i třífázová zařízení
  • měření blikání
  • ESD - elektrostatický výboj
  • Odolnost proti vyzařování (26 MHz - 6 GHz)
  • Rychlé tranzienty / Burst
  • Rázové impulsy / Surge
  • Vysokofrekvenční odolnost po vedení (150 kHz - 230 MHz) a BCI testy (automobilový průmysl)
  • odolnost vůči magnetickým polím
  • poklesy napětí a krátkodobá přerušení

  Vybavení laboratoře:

  • Bezodrazová (anechoická) hala pro testování EMI a EMS. Hlavní parametry haly jsou:

  • frekvenční rozsah 20 MHz - 15 GHz, měření vzdáleností 10 m a 3 m umožňuje
    provádět zkoušky podle norem ČSN EN 55011 a ČSN EN 55032 bez omezení
  • průměr točny 4 m, maximální přípustné zatížení 2000 kg
  • rozměry vstupních bran 3 m x 2,5 m (Š x V)
  • možnosti připojení externích zařízení (koaxiální kabely, datová vedení, Ethernet, optika)
  • výfukový systém anechoické haly umožňuje testování spalovacích motorů
  • testování řízené softwarem umožňuje automatické testování

  • 2 stíněné místnosti pro prováděná měření
  • specializovaná pracoviště pro testování odolnosti (ESD, burst, rázové impulzy, odolnost po vedení a další)
  • mobilní laboratoř pro testování železničních a jiných vozidel u zákazníka

   

  Rádiová zařízení

  Laboratoř rádiových zařízení provádí akreditované zkoušky podle jednotlivých harmonizovaných evropských norem v kmitočtových pásmech od 9 kHz do 40 GHz.

  Rádiová a telekomunikační zařízení musí splňovat základní požadavky podle směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014, které jsou definovány v harmonizovaných normách, případně shodu posuzuje notifikovaná osoba.

  Laboratoř pokrývá tyto zkušební postupy a metody:

  • měření vyzářeného VF výkonu i výkonu na konektoru
  • měření odchylky kmitočtu
  • měření výkonu v sousedním kanálu
  • měření nežádoucího vyzařování vysílače a přijímače (kabinetní, vyzářené anténou a na konektoru)
  • měření přechodových jevů vysílače
  • měření citlivosti přijímače, „blockingu“ a dalších přijímačových parametrů
  • měření dalších parametrů podle harmonizovaných norem

  Dle požadavků příslušných norem provádíme měření jednotlivých definovaných parametrů také za extrémních klimatických podmínek.

  Měření parametrů z VF pole provádíme na vzdálenosti jeden, tři a deset metrů.

  Vybavení laboratoře:

  • bezodrazová komora s pracovištěm pro měření na tři a jeden metr
  • bezodrazová komora s pracovištěm pro měření na deset metrů
  • stíněné pracoviště s klimatickou komorou pro měření rádiových parametrů za normálních a extrémních klimatických podmínek
  • specializované testovací zařízení pro měření parametrů rádiových zařízení

   

  Elektrická bezpečnost

  Akreditovaná Laboratoř elektrické bezpečnosti provádí zkoušky výhradně dle evropských harmonizovaných norem, které jsou navázány na Směrnici evropského parlamentu a rady 2014/35/EU, která byla do našeho právního řádu převzata jako Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. – tzv. Low Voltage Directive (Směrnice nízkého napětí) a na Směrnici evropského parlamentu a rady 2014/53/EU, která byla převzata jako Nařízení vlády č. 426/2016 Sb. – tzv. RED.

  Činnost laboratoře pokrývá tyto výrobkové oblasti:

  • radiová a telekomunikační zařízení,
  • měřicí a laboratorní zařízení,
  • napájecí zdroje,
  • svítidla,
  • domácí spotřebiče v rozsahu tzv. „malý bílý“ a „malý černý“ spotřebič,
  • řídicí zařízení pro domácnost.

  Výrobky se posuzují z těchto hledisek:

  • nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
  • nebezpečí související s energií,
  • nebezpečí požáru,
  • nebezpečí související s teplotou,
  • mechanické nebezpečí,
  • nebezpečí ze záření,
  • chemické nebezpečí,
  • značení a návody.

  Laboratoř se dále zabývá prováděním zkoušek vlivu prostředí na elektrotechnické výrobky s ohledem na vlhkost a teplotu, prováděním zkoušek hořlavosti materiálů pro elektrotechnické výrobky jehlovým plamenem a žhavou smyčkou a měřením odolnosti elektrotechnických materiálů proti vysokému napětí.

   

  Vybavení laboratoře:

  • zdroj vysokého napětí do 6 kV AC a DC,
  • zařízení na měření přechodových odporů, izolačních stavů a unikajících proudů,
  • termokamera v rozsahu -20°C - +550°C,
  • klimatizační komora - -30°C - +100°C, vlhkost 10 – 95%, objem 265 litrů,
  • teplotní komora 300°C, 80 litrů,
  • žhavá smyčka 750°C,
  • sada speciálních přípravků a měřicích sond na ověření mechanických vlastností

   

  Laboratoř kalibrace antén

  Laboratoř provádí akreditované kalibrace antén v následujícím rozsahu:

  • Dipólové antény 30 MHz – 1000 MHz - měřicí vzdálenost 3m, 10m
  • Logaritmicko-periodické antény   30MHz – 18 000 MHz - měřicí vzdálenost 1m, 3m
  • Logaritmicko-periodické antény   30MHz – 6 000 MHz - měřicí vzdálenost 10m
  • Hybridní antény 30MHz – 18 000 MHz - měřicí vzdálenost 1m, 3m
  • Hybridní antény 30MHz – 6 000 MHz - měřicí vzdálenost 10m
  • Dipólové ROD antény 9 kHz – 30 MHz
  • Trychtýřové (HORN) antény 30 MHz – 26 000 MHz - měřicí vzdálenost 1m
  • Trychtýřové (HORN) antény 30 MHz – 18 000 MHz - měřicí vzdálenost 3m
  • Parabolické antény 30 MHz – 26 000 MHz - měřicí vzdálenost 1m
  • Parabolické antény  30 MHz18 000 MHz - měřicí vzdálenost 3m
  • Rámové antény (Magnetic Loop) 9kHz – 30MHz - měřicí vzdálenost 1m