Jste zde

Mezinárodní spolupráce

ČMI zabezpečuje (v úzké spolupráci s ÚNMZ) plnění úkolů, které vyplývají z členství ČR v EU a v evropských metrologických orgánech a organizacích (EURAMET e.V., WELMEC) a z mezivládních smluv a ujednání (Metrická konvence, Ujednání CIPM MRA, OIML). V užším regionu střední Evropy se ČMI podílí na činnosti sdružení národních metrologických institutů zemí bývalého Rakouska – Uherska DUNAMET.

Mezinárodní spolupráce sehrála v rozvoji ČMI od jeho vzniku klíčovou roli – v době vzniku v r. 1993 byl ČMI založen de facto na zelené louce, takže v řadě oborů, zejména fundamentální metrologie, nebyl jiný zdroj technických informací k dispozici.   

Strategické cíle, které česká metrologie dlouhodobě v mezinárodní spolupráci sleduje, jsou následující:

 • zapojení do mezinárodní dělby práce v metrologii, účast na projektech v oblasti řízení metrologie a výzkumu a vývoje v metrologii,
 • zapojení do projektů technické pomoci v oblasti metrologie financované jak z národních zdrojů jako členské země OECD (Česká rozvojová agentura), tak evropských zdrojů (EuropeAid atd.),
 • aktivní účast na tvorbě harmonizovaných metrologických předpisů,
 • prosazování vlastních koncepcí rozvoje metrologie v regionálním a světovém měřítku,
 • systematické získávání nových informací pro technický rozvoj v jednotlivých oborech měření a zvyšování odborné kvalifikace pracovníků (krátkodobé pobyty, stáže),
 • zvyšování úrovně metrologické návaznosti v ČR prostřednictvím účasti na různých typech mezinárodních porovnání etalonů,
 • rozšiřování metrologických služeb ČMI do členských zemí EU s využitím nástrojů jednotného trhu (harmonizovaná legislativa, bezcelní zóna).

Mezinárodní organizace metrologie - bližší informace v hlavním menu:

fundamentální metrologie:

 • Metrická konvence – BIPM
 • EURAMET e.V.

legální metrologie:

 • OIML
 • WELMEC

průřezově:

 • DUNAMET

Mezi nejvýznamnější partnerské instituty patří:

SMÚ          Slovenský metrologický ústav                  Slovensko                www.smu.gov.sk

MKEH       Maďarský úřad pro obchodní licence       Maďarsko                www.mkeh.gov.hu

BEV           Bundesamt für Eich- und                          Rakousko                 www.metrologie.at

                   Vermessungswesen

GUM          Główny Urząd Miar                                  Polsko                      www.gum.gov.pl

PTB            Physikalisch-Technische Bundesanstalt   SRN                         www.ptb.de

NPL           National Physical Laboratory                    V.Británie                www.npl.co.uk

VSL           Van Swinden Laboratory                           Holandsko               www.vsl.nl

NIST          National Institute for Standards and          USA                         www.nist.gov

                   Technology

IRMM        Institute for Reference Materials and        EU                            www.irmm.jrc.be

                   Measurement

 

Poznámky:

SMÚ:     při dělení česko-slovenské federace byl majetek federálního ČSMÚ se sídlem v Bratislavě rozdělen podle územního principu, takže obdržel jen zlomek tohoto majetku

PTB:      předchůdce zvaný Physikalisch-Technische Reichsanstalt založený pány Siemensem a Helmholztem v r. 1887 byl prvním NMI na světě. Jde o největší metrologický institut v Evropě, který ČMI v jeho těžkých začátcích poskytl největší technickou pomoc.

NPL:      na začátku 2.světové války zde sir R.Watson-Watt vynalezl radar, který pak sehrál klíčovou roli v letecké Bitvě o Anglii. Alan Turing stál již před 2. světovou válkou u zrodu prvního počítače na světě, který pak byl v průběhu války nasazen ve známém dešifrovacím středisku v Bletchley Parku.

NIST:    největší metrologický institut na světě s laboratořemi v Gaithersburgu a Boulderu, pracuje v něm několik žijících laureátů Nobelovy ceny za fyziku.