Jste zde

Jako distributor energie provádíme i montáž našich stanovených měřidel pro účely měření množství dodané energie. Vztahuje se na nás povinnost registrace podle zákona o metrologii?

Podle § 19 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, jsou subjekty, které opravují stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich montáž (míněno instalaci), povinny podat žádost o registraci ČMI. ČMI provede registraci v případě, že žadatel splňuje podmínky podle § 11 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění, mezi něž patří zejména technické vybavení pro zajištění návaznosti stanovených měřidel, která jsou předmětem registrace, zpracované postupy pro zajištění jejich návaznosti, prokázání odborné způsobilosti zaměstnanců (vyučení v oboru, zaškolení u výrobce) a určení zaměstnance odpovědného za činnosti prováděné v rámci registrace. Subjektu, který byl v tomto smyslu zaregistrován vydá ČMI Osvědčení o registraci, jehož součástí jsou i podmínky registrace