Jste zde

Metrologie v oblasti zkapalněných zemních plynů

Metrologie v oblasti zkapalněných zemních plynů

Metrology for Liquefied Natura Gas (ENG03 - LNG) 

Snaha redukovat emise vedla v Evropě k nárůstu důležitosti dovozu zemního plynu jako hlavního zdroje čisté energie. Podstatná část tohoto energetického zdroje je importována v kryogenní formě jako zkapalněný zemní plyn (LNG). V současné době je v činnosti v Evropě 13 LNG terminálů, 7 je ve stavbě a dalších 27 je plánováno. Obchod s LNG je v současné době založen na komplexu měřicích metod a výpočtů pro stanovení množství LNG a jeho složení. Bohužel tyto metody nejsou z pohledu vědy a metrologie jednoznačné a bezesporné. Není dostatek etalonů, což ztěžuje a zpomaluje zavádění příslušných měřicích metod a technik do praxe. Navíc neexistují pro tuto problematiku v současné době mezinárodní normy (existují pouze doporučení jak např. "GIIGNL Handbook"). Tento projekt je zaměřen na vývoj kalibračního systému pro provozní měřidla průtoku v oblasti velkých LNG průtoků, zkoumání efektů kryogenních médií na vlastnosti jednotlivých průtokoměrů, zkoumání parametrů a vlastností LNG, metod vzorkování a analýz a tvorbu metrologické infrastruktury pro LNG. Úkolem je vyvinout měřicí metody a stanovit měřicí schopnosti pro měření průtoku u LNG včetně odpovídajících nižších nejistot, vyvinout nové měřicí metody a etalony s nižšími nejistotami pro určování složení LNG a fyzikálních vlastností jako jsou hustota a výhřevnost pro různá složení a kvalitu LNG, dále vývoj vzorkovacích postupů pro LNG, zlepšení chápání specifických efektů LNG v energetickém měřicím systému a vývoj norem a směrnic pro oblast LNG.

Český metrologický institut se v oblasti metrologie průtoku kapalin zapojil do tohoto projektu výzkumným týmem z ČMI OI Brno v čele s Mgr. Janem Geršlem, jgersl@cmi.cz. 

Webové stránky projektu