You are here

Inteligentní tachografy verze 2

Submitted by kkokenyova on 17 August, 2023 - 06:51

Dne 15.8.2023 se pod vedením odborného ředitele pro legální metrologii, Ing. Františka Staňka, Ph.D., uskutečnil seminář "Inteligentní tachografy verze 2".

Seminář byl ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pořádán za účelem posouzení a vyhodnocení důsledků integrace inteligentních tachografů verze 2 do působnosti právní úpravy metrologie platné v ČR a za účelem koordinace dalšího postupu při zavádění opatření, pokud by se při společné diskuzi či analýze rizik ukázala býti jako nezbytná či vhodná pro zajištění trvalé udržitelnosti kvalitativní úrovně činností subjektů autorizovaných k ověřování předmětných tachografů.
Semináře se zúčastnili zástupci problematikou dotčených orgánů státní správy, kontrolních orgánů, zástupci výrobců tachografů či dalších odborně kompetentních institucí.

Za veškerou přípravu spjatou s realizací tohoto setkání rovněž děkujeme kolegům p. Rutarovi a Ing. Juzovi!