Jste zde

Systém managementu kvality

Pro všechny prováděné kalibrace má ČMI zaveden jednotný systém managementu kvality, který splňuje požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 (vychází z normy ČSN EN ISO 9001:2016). Tento systém managementu kvality je dokumentován v příručce kvality organizace ČMI (sjednocuje systém managementu celého ČMI a současně je příručkou kvality pro Kalibrační a Zkušební laboratoř ČMI) a v příručkách kvality vnitřních organizačních jednotek (Certifikační orgán pro certifikaci pracovníků, Certifikační orgán pro měřidla atd.). Do těchto příruček kvality mají zákazníci možnost na požádání nahlédnout.

ČMI je za Českou republiku signatářem mezinárodního Ujednání CIPM MRA o vzájemném uznávání státních etalonů, kalibračních listů a výsledků měření vydaných národními metrologickými instituty. Vzájemné uznání certifikátů v rámci Ujednání CIPM MRA je založeno na důvěře, podložené kladnými výsledky mezinárodních porovnávacích měření, kterých se ČMI pravidelně zúčastňuje. K zvýšení důvěry proběhlo v roce 2002 posouzení systému managementu kvality ČMI mezinárodním auditem v rámci pracovní skupiny EUROMET QS FORUM. Národní metrologické instituce, které byly spoluřešiteli na tomto projektu, vyjádřily plnou důvěru v systém managementu laboratoří primární metrologie ČMI a v jejich schopnost plnit požadavky vyplývající z Ujednání MRA. V souladu s těmito skutečnostmi vydal generální ředitel ČMI Prohlášení o politice kvality. ČMI reportuje každý rok Technické komisi pro kvalitu EURAMET (dále jen EURAMET TC-Q) (dříve EUROMET QS FORUM) o stavu systému managementu kvality ČMI. V roce 2009 a 2015 ČMI spolu s přidruženými laboratořemi prezentoval a úspěšně obhájil v rámci této komise systém managementu. V roce 2020 byl systém managementu ČMI opět úspěšně obhájen.

Politika kvality 

Cílem politiky kvality ČMI je dobudování, udržování a rozvíjení jednotného národního metrologického systému (NMS) v rámci ČR. V zájmu integrity NMS a jeho souladu s požadavky národního hospodářství v rámci jednotného evropského ekonomického prostoru formulovalo vrcholové vedení ČMI prohlášení o politice kvality.

V souvislosti s Ujednáním CIPM MRA vydal Generální ředitel ČMI Prohlášení o politice kvality ("self-declaration").

Způsobilost ČMI k metrologickým výkonům

Generální ředitel ČMI vydal dokument deklarující a dosvědčující způsobilost ČMI k metrologickým výkonům.

Přehled udělených akreditací