Jste zde

Registrace subjektu, který opravuje stanovená měřidla, popřípadě provádí jejich montáž

01.       Identifikační kód

02.       Kód situace „potřebuji si vyřídit“

            není určen

            není určen

03.      Pojmenování situace „potřebuji si vyřídit“, problému, který se řeší níže uvedeným postupem

Registrace subjektu, který opravuje stanovená měřidla, popřípadě provádí jejich montáž

04.       Základní informace týkající se registrace podle zákona o metrologii

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje subjektům, které opravují stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich montáž, podat žádost o registraci u ČMI (§ 19).

Pokud má žadatel pro náležitý výkon činnosti vytvořeny potřebné předpoklady, podrobněji stanovené vyhláškou č. 262/2000 Sb., v platném znění, Český metrologický institut registraci provede a vydá o tom osvědčení. Podrobné komplexní informace a odkazy ve věcech provedení registrace naleznete na specifické části těchto webových stránek.

05.       Kdo je oprávněn v této věci jednat (uplatnit požadavek na registraci)

Žádat o registraci subjektu, který opravuje stanovená měřidla, popřípadě provádí jejich montáž, je oprávněn uplatnit statutární orgán subjektu popřípadě jím zplnomocněný zástupce.

06.       Podmínky a postup registrace

ČMI registraci provede, pokud žadatel splňuje následující podmínky (§ 11 odst. 1 vyhlášky č. 262/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů):

a)   je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,

b)   má technické vybavení pro zajištění návaznosti stanovených měřidel, která jsou předmětem registrace,

c)   má zpracované postupy pro zajištění návaznosti stanovených měřidel, která jsou předmětem registrace,

d)   prokáže odbornou způsobilost zaměstnanců pro kvalifikované provádění činností, které jsou předmětem registrace (vyučení v oboru, zaškolení u výrobce),

e)   určí zaměstnance odpovědného za činnosti prováděné v rámci registrace, včetně příslušných pravomocí.

Součástí osvědčení o registraci jsou podmínky, které je povinen registrovaný subjekt při provádění činností v rozsahu registrace dodržovat. Plnění těchto podmínek se považuje za důvod provedené registrace (§ 11 odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Žádost musí splňovat náležitosti dle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 262/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

07.       Zahájení – podání žádosti

Žádost o registraci ve smyslu § 19 zákona o metrologii uplatní subjekt u Oblastního inspektorátu ČMI územně příslušného sídlu subjektu, a to s využitím připraveného formuláře na tomto webu.

Datum podání žádosti je den, kdy ji od žadatele obdržel sekretariát územně příslušného Oblastního inspektorátu ČMI.

08.       Na koho se můžete obrátit

Obraťte se na územně příslušný Oblastní inspektorát ČMI.

09.       Jakým způsobem a kde lze podat žádost

Žádost o registraci uplatní subjekt u Oblastního inspektorátu ČMI územně příslušného sídlu subjektu, a to s využitím připraveného formuláře, a to písemně. Žádost musí obsahovat následující údaje:

a)   identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

b)   předmět činnosti (oprava, montáž),

c)   věcnou specifikaci stanovených měřidel, která jsou předmětem registrované činnosti, se zajištěním jejich metrologické návaznosti,

d)   specifikaci ostatních technických, personálních a prostorových podmínek pro provádění úkonů v rozsahu registrace,

e)   jméno zaměstnance odpovědného za činnost v rozsahu registrace.

10.       Jaké doklady musíte mít s sebou

Žádost je podávána v písemné podobě se stanovenými náležitostmi a s přílohami dokumentujícími splnění podmínek pro registraci. Pro případná osobní jednání ve věcech registrace je zapotřebí prokázat identitu a případné zmocnění účastníka jednání – zástupce žadatele.

11.       Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o registraci je vypracována s využitím připraveného formuláře.

12.       Poplatky a způsob jejich úhrady

Úhrada za registraci se v případě registrace opravce stanovených měřidel provádí vylepením kolkové známky v hodnotě 200,- Kč.

13.       Lhůty pro vyřízení žádosti o registraci

Pro rozhodování o registraci platí lhůta 60 dnů ode dne podání žádosti (§ 25 odst. 1 zákona o metrologii); současně však se aplikuje princip tichého souhlasu při nečinnosti registrujícího orgánu ve smyslu páté části zákona č. 223/2009 Sb.

Pokud nemůže ČMI ve stanovené lhůtě rozhodnout, uvědomí účastníka řízení o této skutečnosti s uvedením důvodu a stanoví náhradní lhůtu podle § 25, odst. 2 zákona.

14.       Další (dotčení) účastníci

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15.       Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

V případě potřeby doložení skutečností nezbytných pro provedení registrace.

16.       Můžete využít tuto elektronickou službu

Žádost nelze uplatnit elektronickou cestou.

17.       Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

18.       Jaké jsou související předpisy

Prováděcí vyhlášky k zákonu o metrologii; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19.       Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o registraci či jejím zamítnutí se lze odvolat cestou ČMI k Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Odvolání je podáno dnem, kdy je sekretariát generálního ředitele ČMI obdržel.

20.       Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta ve výši do 1 mil. Kč, kterou může povinnému subjektu uložit Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 23 zákona o metrologii.

21.       Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Jsou součástí rubriky časté dotazy.

22.       Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit

Pracoviště ČMI ve smyslu odborné a územní působnosti dle tohoto webu.

23.       Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky metrologické legislativy a služeb ČMI v rámci tohoto webu ČMI.

24.       Související problematika

Schvalování typů stanovených měřidel; ověřování stanovených měřidel.

 

25.        Za správnost návodu odpovídá útvar

26.       Za správnost návodu odpovídá

Úsek legální metrologie

Ing. František Staněk, PhD.

27.       Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

24.11.2015

28.       Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

24.11.2015

29.       Datum konce platnosti návodu

nestanoveno

30.       Případná upřesnění a poznámky

Nejsou.

 

 ***

Popis postupu řešení problému / situace, který ČMI v uvedeném případě dodržuje, uveřejňujeme přesně tak, jak předepisuje vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.