Jste zde

Oznámení o uvádění hotově baleného zboží do oběhu a vyžádání metrologické kontroly

01.       Identifikační kód

02.       Kód situace „potřebuji si vyřídit“

            není určen

            není určen

03.       Pojmenování situace „potřebuji si vyřídit“, problému, který se řeší níže uvedeným postupem

Oznámení o uvádění hotově baleného zboží do oběhu a vyžádání metrologické kontroly

04.       Základní informace týkající se prvotního ověřování oznámení o uvádění hotově baleného zboží do oběhu a vyžádání metrologické kontroly

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje balírnám a dovozcům hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ povinnost písemně oznámit ČMI, že zahájili uvádění takto označeného hotově baleného zboží do oběhu a současně předat dokumentaci obsahující postupy výrobní kontroly množství zboží v balení (§9a zákona)..

Balírna nebo dovozce hotově baleného zboží označovaného symbolem „e“ je povinen dále plnit další povinnosti specifikované v § 9a zákona o metrologii a v jeho prováděcích vyhlášce 328/2002 Sb.

Balírna nebo dovozce hotově baleného zboží označovaného symbolem „e“ je taktéž povinen podřídit se metrologické kontrole prováděné ČMI (na náklady balírny či dovozce) a opakovaným kontrolám pro potvrzení, že je schválený systém vlastních kontrol množství zboží v balení trvale funkční ve stanovených parametrech.

05.       Kdo je oprávněn v této věci jednat (uplatnit požadavek na metrologickou kontrolu hotově baleného zboží)

Jednat ve věcech oznámení o uvádění hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ do oběhu a metrologických kontrol hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ je oprávněn statutární orgán balírny nebo dovozce nebo jím pověřený zástupce.

06.       Podmínky a postup oznámení o uvádění hotově baleného zboží do oběhu a vyžádání metrologické kontroly

Oznámení o uvádění hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ do oběhu musí obsahovat specifikaci balírny či dovozce, údaje o sídle provozu balení, seznam druhů zboží označovaného „e“,  dokumentaci systému kontroly správnosti množství zboží v balení.

Kladný výsledek metrologické kontroly hotově baleného zboží označovaného symbolem „e“ deklaruje ČMI vydáním osvědčení. Pro tyto účely ČMI vydal všeobecný postup metrologické kontroly pro vydání osvědčení, zásady pro organizaci a provádění opakovaných metrologických kontrol a pro stanovení platnosti osvědčení, zásady provádění státního metrologického dozoru v této oblasti a informace o úhradách. V přílohách předpisu jsou uvedeny dokumenty: formulář žádosti o vydání osvědčení ČMI o metrologické kontrole hotově baleného zboží, formulář osvědčení a jeho přílohy, formulář zamítnutí žádosti o vydání osvědčení. Tento postup nese označení MP 004 .

Postup metrologické kontroly hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ stanovují specifické vyhlášky.

07.       Zahájení – podání žádosti

Žádost o provedení metrologické kontroly hotově baleného zboží označovaného symbolem „e“ podává balírna nebo dovozce u ČMI s využitím nabídnutého formuláře. Tuto žádost podá u územně příslušného oblastního inspektorátu ČMI.

Datum podání žádosti je den, kdy ji od žadatele obdržel sekretariát VOJ ČMI.

08.       Na koho se můžete obrátit

Obraťte se na územně příslušný oblastní inspektorát ČMI nebo na fstanek@cmi.cz .

09.       Jakým způsobem a kde lze podat žádost

Oznámení o uvádění hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ do oběhu i žádost o provedení metrologické kontroly hotově baleného zboží označovaného symbolem „e“ uplatní žadatel u ČMI písemně poštou, faxem nebo e-mailem.

Adresy příslušných pracovišť ČMI jsou k dispozici na webu.

10.       Jaké doklady musíte předložit

Při oznámení je třeba doložit dokumentaci obsahující postupy vlastních výrobních kontrol množství zboží v balení.

11.       Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře jsou k dispozici na tomto webu.

12.       Poplatky a způsob jejich úhrady

Cena za provedení metrologické kontroly hotově baleného zboží označovaného symbolem „e“ jsou stanoveny na základě hodinové sazby příslušného pracoviště ČMI v souladu s ceníkem metrologických výkonů.

13.       Lhůty pro vyřízení žádosti o metrologickou kontrolu hotově baleného zboží

Lhůty pro provedení metrologické kontroly hotově baleného zboží označovaného symbolem „e“ činí podle § 25, odst. 1 zákona o metrologii 60 dnů od předložení žádosti a stanovených dokladů.

Pokud nemůže ČMI ve stanovené lhůtě rozhodnout, uvědomí účastníka řízení o této skutečnosti s uvedením důvodu a stanoví náhradní lhůtu podle § 25, odst. 2 zákona.

14.       Další (dotčení) účastníci

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15.       Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

V případě držitele Osvědčení ČMI o metrologické kontrole hotově baleného zboží označovaného symbolem „e“ je vyžadováno absolvovat 1x ročně opakovanou metrologickou kontrolu.

16.       Můžete využít tuto elektronickou službu

Žádost lze uplatnit u územně příslušného pracoviště elektronicky.

17.       Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

18.       Jaké jsou související předpisy

Prováděcí vyhláška k zákonu o metrologii č. 328/2000 Sb. v plantém znění.

19.       Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydat Osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží označovaného symbolem „e“ se lze odvolat v rámci správního řízení, které metrologický orgán pro tento účel ve smyslu § 24 zákona o metrologii zahajuje. Odvolání se podává cestou ČMI k Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Odvolání je podáno dnem, kdy je sekretariát generálního ředitele ČMI obdržel.

20.       Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta ve výši do 1 mil. Kč, kterou může povinnému subjektu uložit Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 23 zákona o metrologii.

21.       Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Jsou součástí rubriky časté dotazy.

22.       Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit

Pracoviště ČMI ve smyslu odborné a územní působnosti dle tohoto webu.

23.       Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky metrologické legislativy a služeb ČMI v rámci tohoto webu ČMI.

24.       Související problematika

Neuvádí se.

 

25.        Za správnost návodu odpovídá útvar

26.       Za správnost návodu odpovídá

Úsek legální metrologie

František Staněk

27.       Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2015

28.       Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

7.9.2015

29.       Datum konce platnosti návodu

nestanoveno

30.       Případná upřesnění a poznámky

Nejsou.

 

***

Popis postupu řešení problému/situace, který ČMI v uvedeném případě dodržuje, uveřejňujeme přesně tak, jak předepisuje vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.