You are here

Český metrologický institut slaví 100. výročí přistoupení Československé republiky k Metrické konvenci

Submitted by kkokenyova on 17 February, 2022 - 06:57

Při této příležitosti bychom chtěli připomenout, že mezivládní dohoda Metrická konvence byla podepsána dne 20. května 1875 v Paříži zástupci 17 států včetně tehdejšího Rakouska-Uherska. Na její počest se tento den celosvětově slaví jako Den metrologie. Tato mezinárodní dohoda poskytuje základ pro celosvětový jednotný systém jednotek měření (metrická soustava jednotek měření) podporující spolupráci v oblasti vědeckých objevů, inovací, průmyslové výroby a mezinárodního obchodu. Na základě této dohody vznikl Mezinárodní úřad pro váhy a míry v Sèvres v metropolitní oblasti Paříže.

Národní shromáždění Československé republiky se 17. února 1922 usneslo schválit přistoupení ČSR k Metrické konvenci a zahájilo tak kroky vedoucí k jejímu úspěšnému začlenění, které nabylo platnost 23. září 1922. Za největší přínos lze pokládat rychlý rozvoj mezinárodního obchodu a vědecké spolupráce vedoucí ke zlepšení životní úrovně a kvality života lidí a životního prostředí.

V souvislosti s přistoupením Československé republiky k Metrické konvenci byla vydána Vyhláška ministra zahraničních věcí podepsaná Dr. Edvardem Benešem dne 24. listopadu 1922, č. 351 Sb.

Česká republika je jako jeden z nástupnických států ČSR členem Metrické konvence od roku 1993.