Jste zde

Hodlám reklamovat dodavateli plynu požadavek na úhradu spotřebovaného množství plynu naměřeného měřidlem s prošlou lhůtou pro ověření. Plynoměr byl podle dvojčíslí na úřední značce naposledy ověřen v roce 1994. Prosím o informaci podle jakého zákona nebo

Pokud jsou výsledky měření protečeného množství plynu příslušným plynoměrem používány např. ke stanovení úhrady za dodaný plyn, jedná se o stanovené měřidlo podle § 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Stanovené měřidlo lze používat k danému účelu pouze s platným ověřením a jejich uživatelé jsou povinni je podle § 18 tohoto zákona předkládat k ověření. Subjektu, který použil stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh měřidel vyhlášen jako stanovený, může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uložit podle § 23 zákona o metrologii pokutu až do výše 1 milion Kč.Základní lhůta platnosti ověření membránového plynoměru podle vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů činí 10 roků a počítá se od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž bylo ověření provedeno, takže např. ověření plynoměru, které bylo provedeno 15.8.2006 je platné ihned a jeho lhůta se počítá od 1.1.2007 a bude běžet do 31.12.2016, pokud se ověření nestane neplatným z mimořádných důvodů uvedených v § 7, odst. 2, písm. b) až f) vyhlášky 262/2000 Sb. v platném znění.Podle vyhlášky 345/2002 Sb. však může lhůta činit i 12 roků, pokud byl příslušný soubor membránových plynoměrů do velikosti G6 podroben s kladným výsledkem statistické výběrové zkoušce; po této zkoušce zůstávají původní úřední značky na všech plynoměrech a o výsledku je vydán protokol – takže než budete atakovat neplatnost ověření plynoměru, je třeba si zjistit, zda nešlo o tuto druhou mnou uvedenou variantu.Pro úplnost ještě upozorňuji, že podle vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů se tato záležitost ještě upravuje jinak a platí de facto, že membránové plynoměry do velikosti G6 lze ověřovat statisticky výběrovou zkouškou, přičemž takové ověření (které lze provádět i opakovaně) má lhůtu platnosti 3 roky. Opět zůstávají původní úřední značky (včetně dvojčíslí roku) a je tedy třeba zjistit, zda se nejedná o tento případ.