Jste zde

Chci podat podnět na prošetření benzinové stanice v X. Byl jsem šokován, když jsem do čtyřicetipětilitrové nádrže načerpal 49 litrů benzínu. Nemluvě o tom, že v nádrži již benzín byl. Obsluha se hájila, že čerpací stojany jsou řádně certifikovány.

Přezkoumání podnětů, jako je Váš, je v řadě případů řešeno státním metrologickým dozorem dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů; státní metrologický dozor vykonává Český metrologický institut (ČMI). Příslušný pověřený zaměstnanec ČMI provede kontrolu na čerpací stanici. Kontrola bude provedena ve dvou etapách, nejprve běžným spotřebitelským nákupem a přeměřením zakoupeného množství pohonné hmoty a poté technickou kontrolou výdejního stojanu (za účasti odborné servisní firmy). Pro tento účel by nám pomohlo, kdybyste nám sdělil, o jaké číslo výdejního místa se v případě Vámi popisovaného nákupu jednalo a den, ve kterém byl nákup proveden. Správnost měření na čerpacích stanicích pohonných hmot souvisí s výdejními stojany měřidly, která jsou měřidly stanovenými a jsou v souladu s právními předpisy v dvouletých intervalech ověřována zaměstnanci ČMI, kteří nejsou zainteresovaní na případných záměrně nesprávných výsledcích měření. Chyba měřidla, zjišťovaná při několika kontrolních režimech, nesmí překročit chybu dovolenou (0,5 %), jinak měřidlo není opatřeno úředními značkami a nesmí být pro veřejný prodej používáno. Na ČMI se přímo nebo cestou ČOI obrací uživatelé osobních vozů (jejichž množství přímo úměrně stoupá s cenou pohonných hmot) s tím, že do svých nádrží načerpali víc pohonných hmot, než uvádí výrobce v manuálu k vozidlu. Zatím však ani v jednom z těchto případů nebyla prokázána nesprávnost stanoveného měřidla. Přitom například výrobce vozů zn. YYYY písemně potvrdil, že určitým způsobem čerpání lze do nádrže načerpat běžně zřetelně více PH, neboť celkový objem nádrže, jejíž jmenovitý objem v dokladech k vozidlu je uveden 45 L , činí s bezpečnostním prostorem a nalévacím hrdlem 58 L s tolerancí (2 až 3) L. O této skutečnosti se můžete přesvědčit např. u vozidel značky Škoda na tomto sdělení výrobce. Údaje dostatečně přesného a ověřovaného stanoveného měřidla jsou konfrontovány s údaji indikátoru množství paliva v nádrži, jehož metrologické parametry jsou nesrovnatelně špatné; na tuto skutečnost nemá vliv ani to, že údaje jsou pak u luxusnějších vozů různě přepočítávány palubním počítačem. Abyste lépe pochopil toto konstatování je na adresu výdejního stojanu třeba sdělit, že podle zákona o metrologii je stanovené měřidlo po ověření opatřeno (a proti nežádoucí manipulaci zajištěno) úředními značkami, jejichž podobu stanovuje vyhláška MPO č. 262/2000 Sb. v platném znění, na místech určených v certifikátu o schválení typu stanoveného měřidla. Tyto značky v podobě plomb byste nalezl, kdyby Vám obsluha otevřela kapotáž výdejního stojanu, což ale není její povinnost stanovená právní úpravou metrologie. Proto lepí ČMI po ověření stojanu na sklo displeje nebo přímo na displej takovou oranžovou informativní nálepku, na níž jsou písmena CM, číslo pracoviště ČMI, které ověření provedlo a dvojčíslí roku, kdy bylo poslední ověření provedeno. Lhůta platnosti ověření (2 roky v tomto případě) se počítá od 1. ledna roku následujícího po ověření. Jako informaci pro veřejnost jsme další kulatou značku, na níž se uvádí, že ověření provedl ČMI, který inspektorát, kontakty na něj a ve kterém roce musí být provedeno ověření další. Na čerpacích stanicích jsou dále o každém výdejním stojanu vedeny tzv. kmenové listy, což je evidence stanovených měřidel, která je povinností uživatele měřidel podle zákona o metrologii. Do kmenových listů se zaznamenávají všechny opravy, jiné servisní zásahy, ale i ověřování měřidel apod. Jedná se však o dokument, který Vám nemusí obsluha poskytnout. Za období posledních dvanácti měsíců se vyskytlo asi 30 stížností typu Vaší, které jsme přešetřovali a přezkoušeli měřidlo. Ani jednou nebylo měřidlo chybné, ale skutečně bylo do nádrže načerpáno více pohonných hmot. Technicky je to věc, která je výrobcům vozidel známa a souvisí se způsobem čerpání pohonných hmot do nádrže (jak je výše již uvedeno). Bohužel lavina stížností motoristů na výdejní stojany pohonných hmot je vyvolána zejména sugestivním vlivem informačních systémů moderních automobilů, které (pokud jde o množství paliva v nádrži a o výpočty z něj činěné) pracují s palivoměry měřícími s přesností v nejlepším případě 5 %, někdy i více než 10 %. Pokud nevěříte, můžete si prohlédnout výsledek zkoušky přesnosti indikace u palivoměrů, které byly provedeny na 23 automobilech různých značek – viz http://www.adac.de/infotestrat/tests/autozubehoer-technik/verbrauchsanzeige/default.aspx?tabid=tab1 . A pak porovnává motorista toto měření s měřením stojanem, který má, jak je výše uvedeno, největší dovolenou chybu 0,5 % měřeného protečeného množství kapaliny. Dochází i k případům malého množství čerpání do např. 6 litrů a ručička palivoměru se prakticky nepohne. Ze strany zákazníka dochází k podezírání čerpací stanice či společnosti z podvodu. Podle vyjádření značkových servisů a servisních poradců palivoměr vykazuje natankované palivo až od množství alespoň 6 (v některých případech až 10) litrů výše. Teprve po natankování většího množství se palivoměr kalibruje a indikuje nové palivo. Toto chování palivoměrů vysvětlují výrobci potřebou tzv. mrtvého pásma, jehož účelem je zajistit relativně správnou funkci palivoměru  (zamezit kolísání indikace za jízdy, při náklonu vozidla apod. (bez ní by palivoměr reagoval na pohyby hladiny paliva v nádrži při jeho přelévání v důsledku pohybu vozidla a jeho odklonů od referenční roviny.