Jste zde

Žádám o stanovisko k problematice metrologického zabezpečení poměrových rozpočítávačů používaných při rozpočítání úhrady za dodané teplo.

Výše uvedené rozpočítávače nejsou uvedeny v seznamu druhů měřidel v příloze vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanovují měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Nejde tedy o pracovní měřidla stanovená. Podle stanoviska ČMI se dokonce ani o měřidla nejedná. S ohledem na tyto skutečnosti nepodléhají rozpočítávače povinnosti schvalování typu ani ověřování. ČMI tyto rozpočítávače nezkouší ani jinak neposuzuje. Informace o tomto výrobku je podle našeho názoru povinen podat zejména výrobce resp. prodejce. Povinnost poskytnout příslušné informace o výrobku je obecně stanovena zákonem o ochraně spotřebitele číslo 634/1992 Sb. (především § 9 až 11). Následně pak může poskytnout relevantní informace o způsobu instalace a použití rozpočítávače případně i jeho uživatel (majitel), který jej obvykle používá k rozpočtu úhrady za teplo dodané uživatelům jednotlivých bytů apod. nebo jím zmocněná firma.