Jste zde

Jaké požadavky musí naše společnost splnit pro získání osvědčení pro montování a cejchování vodoměrů?

Vodoměr je stanoveným měřidlem ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Protože u takového stanoveného měřidla je pro správnost měření důležitá i jeho správná montáž, zákon o metrologii v § 19 stanovuje, že opravci a subjekty provádějící montáž stanovených měřidel (míněno ve smyslu instalace do místa používání) podléhají povinné registraci u ČMI. Požadavky na takový subjekt a podmínky, za kterých lze žadatele pro tuto činnost zaregistrovat uvádí § 10 a § 11 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění. Registraci provádí územně příslušné pracoviště ČMI. Provádění montáží stanovených měřidel subjektem bez platné registrace ve smyslu § 19 zákona o metrologii je pod sankcí dle § 23 odst. 1 písm. d) zákona o metrologii ve výši do 1 mil. Kč.Cejchování je archaický výraz mající původ v němčině, správně se nazývá ověřování; ověření stanoveného měřidla mohou podle § 16 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění provádět ČMI a subjekty, které byly k této činnosti autorizovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Požadavky na subjekt, který je možno autorizovat naleznete jednak v § 16 zákona o metrologii, ale zejména v § 9 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění. Klíčovou informací je, že na začátku Vašeho usilování o takovou autorizaci musí proběhnout vstupní pohovor na odboru metrologie ÚNMZ, kde obdržíte základní nezbytné informace, především proto, že na autorizaci není podle zákona o metrologii právní nárok. Takový pohovor si lze sjednat na ÚNMZ na tel. 224 907 180. V této oblasti pak budete následně až po svojí přípravě na tuto činnost spolupracovat s ČMI na problému získání Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel, který je jedním z nezbytných dokumentů pro udělení autorizace.