Jste zde

Elektronická podatelna Českého metrologického institutu

 • Adresa elektronické podatelny ČMI: epodatelna@cmi.cz
 • Vaše podání posílejte jako přílohu e-mailu v těchto formátech:
  • Acrobat Reader - *.pdf
  • Software602 Text602 - *.txt
  • Microsoft Word - *.doc
  • jako prostý text RTF-DCA - *.rtf
  • jako prostý text - *.txt
 • Podání v elektronické formě lze také předat v pracovní době na datovém nosiči (CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM+-, DVD-RAM, DVD-RW+-, USB disky) přímo na příslušné VOJ Českého metrologického institutu (kontakty na jednotlivé VOJ jsou uvedeny zde)
 • Vaše podání musí být elektronicky podepsáno uznávaným elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis), který vydala I.CAČeská pošta nebo eIdentity jako kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
 • V elektronické formě lze doručovat podání podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a podle zvláštních předpisů vztahujících se k působnosti ČMI; jsou to zejména:
  • žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
  • podání ve správním řízení (návrhy na zahájení správních řízení, opravné prostředky apod.);
  • běžná korespondence s Českým metrologickým institutem;
  • stížnosti a podněty týkající se činnosti zaměstnanců ČMI.
 • Doručení podání elektronické podatelně na elektronickou adresu (epodatelna@cmi.cz) se odesilateli potvrzuje, pokud je z doručeného podání možné zjistit jeho elektronickou adresu.
 • Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu nebo datovou schránku odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení elektronické podatelny ČMI o zjištění škodlivého softwaru. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.
 • E-mail zaslaný bez uznávaného elektronického podpisu můžete poslat přímo na e-mailovou adresu zaměstnance ČMI, který se danou agendou zabývá. E-mail nebude považován za elektronicky podaný dokument, avšak naši zaměstnanci se budou snažit na něj odpovědět. E-mailové adresy konkrétních pracovišť a zaměstnanců Českého metrologického institutu, na které lze posílat tato podání, naleznete v sekci Kontakty.
 • Český metrologický institut při zřízení elektronické podatelny vychází z:
  • vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;
  • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.