Jste zde

Ceník

CENY METROLOGICKÝCH VÝKONŮ ČMI

Ceny metrologických výkonů Českého metrologického institutu jsou stanoveny na základě zásad cenové politiky ČMI a charakteru příslušného výkonu a podmínek jeho realizace, zejména nákladů na straně ČMI s jejich realizací spojených. Principy tvorby a aplikace cen jsou obsahem následujícího komentáře.

S ohledem na působnost ČMI v tzv. regulované oblasti metrologie z titulu zmocnění zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, t.j. k činnostem v tzv. oblasti legální metrologie, zveřejňuje ČMI i ceník svých výkonů, v níž jsou přímo uvedeny ceny metrologických výkonů spadajících do této oblasti.

V případě, kdy cena za metrologický výkon, který je předmětem Vašeho zájmu, není obsažena v ceníku metrologických výkonů ČMI, neváhejte se, prosím, se žádostí o informaci o ceně obrátit na příslušné pracoviště ČMI, popřípadě využijte přímo Referát ČMI pro marketing a informace – kontakt rzeman@cmi.cz – který Vám zpracování cenové nabídky zajistí.

KOMENTÁŘ VŠEOBECNÉHO CENÍKU METROLOGICKÝCH VÝKONŮ ČMI 

I. PŘEDPISOVÁ ČÁST

Metrologickými výkony jsou všechny činnosti poskytované Českým metrologickým institutem, které jsou uvedené v jeho zřizovací listině. Jedná se o činnosti stanovené zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a upravené vyhláškou č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů.

Tvorba cen metrologických výkonů ČMI reflektuje principy zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty účinným od 1. 5. 2004, se Český metrologický institut stal osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty, a to u činností, které naplňují znaky ekonomických činností upravené v § 5 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. U těchto činností k cenám účtovaným za provedené metrologické výkony účtuje DPH a vystavuje daňový doklad v souladu s § 26 a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.

II. VŠEOBECNÁ ČÁST

Cenami metrologických výkonů, které jsou uvedeny v tomto ceníku, se rozumí ceny za metrologické činnosti prováděné ČMI v rozsahu stanoveném obecně platnými právními předpisy a příslušnými metrologickými předpisy, kterými jsou stanoveny metrologické a technické požadavky na měřidla.

III. ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ

Metrologické výkony se účtují podle tohoto ceníku metrologických výkonů ČMI buď sazbou za jednotku nebo za hodinu.

Cenou za ověření konkrétního stanoveného měřidla, či za jiný výkon ČMI v oblasti metrologie, se rozumí cena za metrologický výkon provedený standardním postupem v rozsahu stanoveném příslušným metrologickým nebo metodickým předpisem.

Pokud nelze provést výkon standardním způsobem a zejména v normovaném čase pro překážku z viny žadatele (nebo jeho dodavatele), účtuje se výkon podle ceníkové položky s připočtením ceny za dobu prostoje zaměstnance (zaměstnanců) ČMI v hodinové sazbě.

V případě provedení nadstandardního výkonu, v rozsahu podle speciálního požadavku žadatele, se metrologický výkon účtuje na základě doby nezbytně nutné k realizaci nadstandardních požadavků v hodinové sazbě.   

V případě, kdy rozsah metrologického výkonu je nižší než standardní (např. zkrácené zkoušky, nedokončené zkoušky z důvodu nevyhovujících parametrů nebo nesprávné funkce měřidla), se výkon účtuje hodinovou sazbou podle doby vynaložené na uskutečněné činnosti ČMI.

Pokud nelze z objektivních důvodů použít ceníkovou položku specifikující cenu metrologického výkonu za jednotku, jsou ceny stanovovány na základě hodinové sazby příslušného útvaru ČMI, které výkon bude realizovat či realizoval, a doby skutečně spotřebované pro metrologický výkon. Informaci o konkrétní hodinové sazbě útvaru, předpokládané době pro realizaci metrologického výkonu a z nich odvozené předpokládané ceně za metrologický výkon, Vám sdělí metrolog příslušného střediska v etapě Vašeho jednání s ČMI o ceně za příslušný metrologický výkon.

IV. ZÁVAZNOST CENÍKU

Ceník je závazný pro sjednávání cen a účtování metrologických výkonů provedených Českým metrologickým institutem pro všechny subjekty.

V. ZÁVĚREČNÁ ČÁST

Tento ceník metrologických výkonů ČMI má platnost a účinnost od 1. 1. 2024 a nahrazuje ceník ČMI užívaný pro metrologické výkony uskutečněné do 31. 12. 2023

Ceník 2024

Ceník od 1. července 2023

V Brně  7. 12. 2023

 

doc. RNDr. Jiří Tesař Ph.D.

generální ředitel ČMI

 

 

Ing. František Staněk Ph.D.

odborný ředitel pro legální metrologii

Ondřej Kebrle BBA, MSc.

odborný ředitel pro ekonomiku