You are here

National standard for the specific gravity of cereals of 20 litres

Název etalonu: Státní etalon objemové hmotnosti obilovin o objemu 20 l

Kódové označení: ECM 129-1/02-021

Rok vyhlášení: 2002

Pracoviště: odd. 5011 ČMI OI Pardubice

Garant: Ing. Zuzana Pálková, Ph.D.

Rozsah objemové hmotnosti:Nejistota U (k = 2):
pšenice:  61,5 kg/hl až 88,0 kg/hl0,034 kg.hl-1
ječmen:  45,0 kg/hl až 82,0 kg/hl 
žito:  58,5 kg/hl až 85,0 kg/hl 
oves:  35,5 kg/hl až 66,0 kg/hl 

Objemová hmotnost obilovin je definována jako poměr hmotnosti obilovin vyjádřená v kilogramech k objemu vyjádřenému v hektolitrech. Je stanovena pro každý druh obilí v kilogramech na hektolitr na dvě desetinná místa. Objemová hmotnost obilovin je významným parametrem při obchodování s obilovinami a jejich technologickém zpracování a je používána na celém světě.

Etalon je uložen ve ČMI, OI Pardubice a to od r. 1998. Garanci etalonu od r. 1971, kdy byl etalon vyroben, zajišťovali pracovníci laboratoří primární metrologie v Praze.

Etalon objemové hmotnosti slouží k porovnání s etalonem Evropského společenství, uchování jednotky a přenosu jednotky na sekundární etalon I. a II. řádu objemové hmotnosti.

Konstrukce státního etalonu objemové hmotnosti obilovin je popsána a odpovídá OIML IR 15 Instruments for measuring the hectolitre mass of cereals, 1974 a ve Vyhlášce MPO 29/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí přístroje pro měření objemové hmotnosti obilí označované značkou EHS a v ČSN EN ISO 7971-1 Obiloviny – stanovení objemové hmotnosti zvané „hektolitrová váha“ – Část 1: Referenční metoda, způsob měření a vyhodnocování výsledků potom v ČSN EN ISO 7971-2 Obiloviny – stanovení objemové hmotnosti zvané „hektolitrová váha“ – Část 2: Metody návaznosti měřících přístrojů přes referenční k mezinárodnímu etalonu.

Státní etalon objemové hmotnosti 20 l se sestává ze 2 totožných zařízení:

  • stacionární 20l státní etalon objemové hmotnosti v.č. 01, který  sloužil k navázání jednotky objemové hmotnosti z cestovního 20 l etalonu v.č. 02, nyní jako svědecký etalon
  • cestovní 20 l státní etalon objemové hmotnosti v.č. 02, který sloužil k porovnání etalonu objemové hmotnosti s etalonem objemové hmotnosti Evropského společenství, uloženým a spravovaným v PTB Braunschweig, SRN, kde se navázání realizovalo a to v intervalu 10 let. Nyní je porovnání prováděno pracovníky PTB na místě ve ČMI pomocí sad referenčních materiálů obilovin.

Pro správné měření objemové hmotnosti musí být dodržen objem použité obiloviny a způsob jeho přepravení do plnicího zásobníku a odměrné nádoby.

Odměrná nádoba je umístěna do plnící polohy tak, aby její osa souhlasila s osou ochranného prstence a násypky, a uzamčena v této pozici pomocí aretace vozíku s odměrnou nádobou. Po té je nůž uveden do vodících kolejnic nože a zajištěn do startovací polohy jistící západkou nože. Celé zařízení včetně horního okraje odměrné nádoby je v horizontální rovině a záklopka výpustě násypky je v uzavřené poloze.

Měření se provádí pomocí sady 6 vzorků obilovin o požadovaných hodnotách objemové hmotnosti - pšenice tvrdá nebo potravinářská o objemové hmotnosti 72 kg/hl až 76 kg/hl, 75 kg/hl až 79 kg/hl, 78 kg/hl až 82 kg/hl, ječmen o objemové hmotnosti po 1 vzorku o objemové hmotnosti 60 kg/hl až 64 kg/hl, 65 kg/hl až 69 kg/hl, 70 kg/hl až 74 kg/hl. Vzorky musí být prosté pachů, příměsí a nečistot ( max. 2%) s obsahem vlhkosti 9% až 14%.

Pro každou sérií měření je použito obilí nově odměřené v odměřovací nádobě 24 1. Obilí z násypné nádoby je plynule a bez otřesů nasypáno do násypky. Po otevření záklopky obilí volně proudí do odměrné nádoby, umístěné na vozíku na kolejnicích. Průtok obilí je chráněn před vnějšími vlivy kuželovou částí ochranného prstence.

Odměrná nádoba je obilím rovnoměrně naplněna a rychlým řezem nože je odříznuto 20 l obiloviny v odměrné nádobě a přebytečné obilí z násypky v ochranném prstenci. Nůž je uváděn do pohybu tažnou vahou protizávaží. Zrna obilovin, která by mohla bránit přesnému seříznutí objemu v odměrné nádobě ostřím nože, jsou přeříznuta na okraji odměrné nádoby. Když nůž dosáhne konečné polohy, je vyjmuta odměrná nádoba z vozíku a hmotnost odměřeného objemu je zvážen s přesností 0,1 g.

Při zkoušce správnosti jsou z naměřených hodnot objemové hmotnosti souboru vzorků vypočteny hodnoty sklonu a posunu měření (slope a bias) a vyhodnocena statistická významnost na hladině 5% významnosti Studentova rozdělení. Pokud jsou sklon a posun významně odlišné od 1 a od 0 je zkoušený etalon justován nebo opraven a měření se opakuje.

Obrázková galerie: