Jste zde

Podání a vyřizování stížností proti postupu ČMI nebo proti nevhodnému chování jeho zaměstnanců

01.        Identifikační kód

02.       Kód situace „potřebuji si vyřídit“

            není určen

            není určen

03.       Pojmenování situace „potřebuji si vyřídit“, problému, který se řeší níže uvedeným postupem

Podání a vyřizování stížností proti postupu ČMI nebo proti nevhodnému chování jeho zaměstnanců

04.              Základní informace týkající se podání a vyřizování stížností

Při vyřizování stížností se postupuje v souladu se správním řádem.

Stížnosti proti postupu ČMI nebo proti nevhodnému chování jeho zaměstnanců jsou v ČMI vyřizovány příslušnou vnitřní organizační jednotkou (dále jen „VOJ ČMI“), viz organizační schéma ČMI.

Stížnost je podání dotčené osoby proti nevhodnému chování jednotlivých zaměstnanců ČMI nebo proti postupu ČMI v případech, kdy správní řád neposkytuje jiný prostředek ochrany.

Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt není tímto dotčena.

ČMI je povinen prošetřit skutečnosti uvedené v podané stížnosti. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. Při prošetřování příčin stížnosti je nutno zabezpečit co největší nestrannost tohoto postupu.

Je-li stížnost podle výsledků šetření vyhodnocena jako neoprávněná, je výsledek zaznamenán a stěžovatel je o této skutečnosti a důvodech neoprávněnosti uplatněné stížnosti neodkladně písemně vyrozuměn.

Je-li stížnost podle výsledků šetření vyhodnocena jako oprávněná, je odeslána informace o způsobu odstranění příčiny stěžovateli.

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení ČMI. V této lhůtě musí být stěžovatel o vyřízení stížnosti vyrozuměn.

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u ČMI, nebyla řádně vyřízena, může podat námitku proti vyřízení stížnosti u generálního ředitele ČMI, a to ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. V případě nesouhlasu stěžovatele s rozhodnutím GŘ, postoupí sekretariát GŘ kompletní spis stížnosti orgánu k vyřízení (ÚNMZ, MPO – v závislosti na charakteru záležitosti). Stěžovatel může rovněž, má-li za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

05.              Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stížnost může podat každá dotčená fyzická či právnická osoba, tj. osoba, jíž se činnost ČMI jako správního orgánu v jednotlivém případě dotýká.

06.              Podmínky a postup pro podání stížnosti

Stížnosti dotčených osob mohou směřovat proti postupu ČMI nebo proti nevhodnému chování jeho zaměstnanců a jsou v ČMI vyřizovány příslušným vedoucím zaměstnancem VOJ. Má-li stěžovatel za to, že jeho stížnost nebyla ČMI řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

07.              Zahájení podání stížnosti proti postupu ČMI nebo proti nevhodnému chování jeho zaměstnanců

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Pokud příslušný zaměstnanec ČMI nevyřídí ústní stížnost ihned, vyslechne stěžovatele a sepíše o stížnosti písemný záznam.

08.              Na koho se můžete obrátit

Stížnosti jsou v ČMI vyřizovány příslušným vedoucím zaměstnancem VOJ ČMI, viz organizační schéma ČMI.

Kopie všech přijatých stížnosti jsou evidovány pověřeným zaměstnancem na generálním ředitelství.  

09.              Jakým způsobem a kde lze podat stížnost

Stížnost proti postupu ČMI nebo proti nevhodnému chování jeho zaměstnanců může být podána písemně nebo ústně, a to a to buď u příslušné VOJ ČMI nebo přímo na ředitelství ČMI (v tomto případě je žádost neprodleně postoupena konkrétní VOJ ČMI, jíž se stížnost týká).

10.              Jaké doklady musíte mít s sebou

K podání stížnosti není potřeba předkládat žádné doklady.

Stížnost musí obsahovat všechny formální náležitosti podání dle § 37 správního řádu, tzn., že musí z ní být zřejmé, že je určena ČMI, že se jedná o stížnost proti postupu ČMI nebo proti nevhodnému chování jeho zaměstnanců a musí z ní být patrno, kdo stížnost podává; stěžovatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo), adresu trvalého pobytu (adresu sídla) nebo adresu pro doručování. Pokud stížnost tyto náležitosti umožňující její vyřízení neobsahuje, pomůže ČMI stěžovateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Současně stěžovatele poučí, že pokud nejasnosti neodstraní, stížností se dále nebude zabývat.   

11.              Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12.              Poplatky a způsob jejich úhrady

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13.              Lhůty pro vyřízení stížnosti proti postupu ČMI nebo proti nevhodnému chování jeho zaměstnanců

Stížnost je třeba vyřídit bez zbytečných průtahů tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány.

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení ČMI. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení. O překročení lhůty je vždy stěžovatel informován.

Ve vyřízení stížnosti se uvede, zda byla stížnost jako celek, resp. její jednotlivé části, důvodná, částečně důvodná nebo nedůvodná. V odůvodnění vyřízení zaměstnanec ČMI uvede, o jaké skutečnosti a právní předpisy se opírá. Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je ČMI povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě.

14.              Další (dotčení) účastníci

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15.              Jaké další činnosti jsou po vás jako stěžovateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16.              Můžete využít tuto elektronickou službu

Stížnosti v elektronické podobě zasílejte na: info@cmi.cz

17.              Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

18.              Jaké jsou související předpisy

 

19.              Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u ČMI, nebyla řádně vyřízena, může podat námitku proti vyřízení stížnosti u generálního ředitele ČMI, a to ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. V případě nesouhlasu stěžovatele s rozhodnutím GŘ, postoupí sekretariát GŘ kompletní spis stížnosti orgánu k vyřízení (ÚNMZ, MPO – v závislosti na charakteru záležitosti).

Stěžovatel může rovněž, má-li za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

20.              Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21.              Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

 

22.              Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit

Mgr. Tomáš Hendrych, thendrych@cmi.cz

23.              Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24.              Související problematika

Protikorupční linka: protikorupci@cmi. cz

 

25.              Za správnost návodu odpovídá útvar

26.              Za správnost návodu odpovídá

Referát právní

Mgr. Tomáš Hendrych

27.              Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

23.10.2023

28.              Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

23.10.2023

29.              Datum konce platnosti návodu

nestanoveno

30.              Případná upřesnění a poznámky

 

***

Popis postupu řešení problému/situace, který ČMI v uvedeném případě dodržuje, uveřejňujeme přesně tak, jak předepisuje vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.