Jste zde

Metrická konvence

Metrická konvence (MK) je mezinárodní mezivládní smlouva uzavřená 20.5.1875 (nyní Mezinárodní den metrologie) zástupci vlád sedmnácti zemí (včetně Rakouska-Uherska). K červenci 2014 měla tato organizace 56 (plných) členů a 41 přidružených. Členský poplatek za ČR činí ca 57 000 EUR.

Cílem Metrické konvence bylo vytvoření univerzální dekadické soustavy jednotek tak, jak to nezbytně vyžadoval rozvoj vědy, výroby a obchodu v polovině 19. století. Konvence, mírně upravená v roce 1921, je stálou základnou mezinárodního sjednocování měřicích jednotek, vývoje etalonů a zajišťování jejich ekvivalence – organizace spravuje mezinárodní systém jednotek měření SI (Le Système international d´unités), dnes všeobecně ve světě používaný pro zajišťování metrologické návaznosti výsledků měření – podrobnosti o soustavě jednotek SI naleznete na http://www.bipm.org/en/measurement-units/.

Smlouvou byl dán základ pro vznik příslušných orgánů: Mezinárodního úřadu pro váhy a míry (BIPM), Všeobecné konference pro váhy  a míry (CGPM) a Mezinárodního výboru pro váhy a míry (CIPM).  Bližší informace o orgánech Metrické konvence naleznete na  http://www.bipm.org/en/about-us/governance/.

Na stránkách ČMI je pro zajímavost ke stažení zde i úplný opis textu Metrické konvence podle vyhlášky MZV č. 200/1924 Sb. z.a n. (ponechán původní pravopis i dikce). Další podrobnosti o MK a jejích orgánech lze nalézt na stránce BIPM  www.bipm.org .

Česká republika je jako nástupnický stát Rakouska-Uherska signatářem MK od samého počátku a české státní etalony odvozují, mimo jiné, svou návaznost od mezinárodních etalonů uchovávaných v BIPM.

V říjnu 1999 podepsali ředitelé 38 národních metrologických institutů (NMI) členských zemí Metrické konvence (včetně) ČMI a 2 mezinárodních organizací (IRMM, IAEA) Ujednání o vzájemném uznávání státních etalonů a certifikátů měření vydávaných NMI (Mutual Recognition Arrangement, MRA) připravené výborem CIPM – viz http://www.bipm.org/en/cipm-mra/. Název "Ujednání" se používá proto, že nemá právní závaznost. Cílem Ujednání je vytvořit v oblasti státních etalonů měření základ pro vzájemné uznávání a odstraňování technických překážek obchodu v mezinárodním obchodu jak v rámci WTO, tak na bilaterální bázi. Technicky se Ujednání zakládá na soustavě mezinárodních porovnání státních etalonů (tzv. klíčová a doplňková porovnání) a na zavedení a akceptaci systémů managementu kvality podle normy ISO 17025:2005 v NMI. Jedním z výstupů je  databáze tzv. nejlepších schopností kalibrace a měření (Calibration and Measurement Capabilities - CMC) - viz "Key Comparison Database" (KCDB)  na http://kcdb.bipm.org/. Jedná se o rozsáhlé soubory údajů pro všechny v úvahu přicházející obory. Pro Český metrologický institut je úspěšná účast v klíčových porovnáních mimořádně důležitá a je přijatou politikou ČMI účastnit se jich v maximálním rozsahu. V současné době má ČMI ca 400 řádků CMC, což ho řadí na 6. místo v Evropě za 4 největší země a Holandsko.